Przetargi.pl
Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39 w Częstochowie- 3 części.

Gmina Miasto Częstochowa ogłasza przetarg

 • Adres: 42-217 Częstochowa, ul. Śląska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48343707100 , fax. +48343707170
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Częstochowa
  ul. Śląska 11/13
  42-217 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. +48343707100, fax. +48343707170
  REGON: 15139900200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czestochowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39 w Częstochowie- 3 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39 w Częstochowie- 3 części. Projekt zakłada termomodernizację wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39 oraz wykonanie instalacji c.o. c.w.u. w budynku przy ul. Warszawskiej 39 w następującym zakresie: CZĘŚĆ 1:Termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Warszawskiej 13. Zakres prac obejmuje: - ocieplenie przegród zewnętrznych - ścian zewnętrznych i stropu pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną, dachu styropapą, stropu nad piwnicą pianką poliuretanową. Szczegółowy zakres prac: naprawa ubytków elewacji przed wykonaniem ocieplenia, wykonanie docieplenia stropu poddasza, wykonanie docieplenia stropu nad piwnicą, budowa projektowanych ścian działowych przedsionka na poddaszu wraz z montażem nowej stolarki drzwiowej (koszt niekwalifikowany), wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku, wykonanie docieplenia części balkonowej, wykonanie folii kubełkowej oraz hydroizolacji bitumicznej ściany zewnętrznej budynku poniżej poziomu gruntu, demontaż okien i drzwi oraz montaż nowych. Wybrano wariant optymalny, najbardziej opłacalny ze względów ekonomicznych, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań dotyczących termoizolacyjności. CZĘŚĆ 2: Termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Warszawskiej 36. Zakres prac obejmuje: - ocieplenie przegród zewnętrznych - ścian zewnętrznych i stropu pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną, stropu nad piwnicą pianką poliuretanową. Szczegółowy zakres prac: prace demontażowe przed wykonaniem ocieplenia, naprawa ubytków elewacji przed wykonaniem ocieplenia, wykonanie docieplenia stropu poddasza, wykonanie docieplenia stropu nad piwnicą, budowa projektowanych ścian działowych przedsionka na poddaszu wraz z montażem nowej stolarki drzwiowej (koszt niekwalifikowany), wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku, wykonanie docieplenia części balkonowej, wykonanie folii kubełkowej oraz hydroizolacji bitumicznej ściany zewnętrznej budynku poniżej poziomu gruntu, demontaż okien i drzwi oraz montaż nowych, wykonanie obróbek blacharskich ogniomurów z blachy ocynkowanej, wykonanie i pomalowanie nowych nadproży nad oknami ze styropianu, wykonanie nowej okładziny schodów zewnętrznych (koszt niekwalifikowany). Wybrano wariant optymalny, najbardziej opłacalny ze względów ekonomicznych, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań dotyczących termoizolacyjności. CZĘŚĆ 3:Termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Warszawskiej 39 oraz likwidacja indywidualnych źródeł ogrzewania (pieców kaflowych), wykonanie instalacji c.o., c.w.u., wymiennikowni oraz podłączenie budynku przy ul. Warszawskiej 39 do sieci miejskiej. Zakres prac obejmuje: - ocieplenie przegród zewnętrznych - ścian zewnętrznych i stropu pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną, stropu nad piwnicą pianką poliuretanową; likwidacja pieców kaflowych, wykonanie wymiennikowi ze zmianą źródła ciepła na węzeł cieplny; wykonanie instalacji c.o. w budynku. Po termomodernizacji źródło ciepła zasilające instalację c.w.u. pochodzić będzie z m.s.c. Szczegółowy zakres prac: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian piwnicznych od strony wewnętrznego podwórza wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, docieplenie poddasza nieużytkowego, wymianę rynien i rur spustowych (koszt niekwalifikowany), odtworzenie instalacji odgromowej, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymiana okien w piwnicy. Ponadto zaprojektowano budowę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego z płytowymi lutowanymi wymiennikami ciepła dla potrzeb instalacji c.o. i c.w.u. Wybrano wariant optymalny, najbardziej opłacalny ze względów ekonomicznych, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań dotyczących termoizolacyjności. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, audyt energetyczny oraz przedmiary robót. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45320000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: CZĘŚĆ 1: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), CZĘŚĆ 2: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), CZEŚĆ 3: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 1) Wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. Druk OFERTA musi ponadto zawierać oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. 3) Dokument (np. zobowiązanie), o którym mowa w punkcie 6.2. SIWZ, złożony w oryginale, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 4) Dowód wpłaty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach