Przetargi.pl
Renowacja stolarki drzwiowej wraz z remontem portalu wejścia głównego oraz wymianą drzwi od strony parkingu w zabytkowym budynku Sądu Rejowego Katowice-Zachód w Katowicach przy pl. Wolności 10

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-078 Katowice, Plac Wolności
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 6047704 , fax. 0-32 6047713, 2072769
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach
  Plac Wolności 10
  40-078 Katowice, woj. śląskie
  tel. 0-32 6047704, fax. 0-32 6047713, 2072769
  REGON: 24059887900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice-zachod.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Renowacja stolarki drzwiowej wraz z remontem portalu wejścia głównego oraz wymianą drzwi od strony parkingu w zabytkowym budynku Sądu Rejowego Katowice-Zachód w Katowicach przy pl. Wolności 10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest renowacja stolarki drzwiowej wraz z remontem portalu wejścia głównego oraz wymianą drzwi od strony parkingu w zabytkowym budynku Sądu Rejowego Katowice-Zachód w Katowicach przy pl. Wolności 10. 2) Zakres zamówienia obejmuje: a) roboty przygotowawcze i zabezpieczające, b) demontaż drzwi wejściowych głównych (do konserwacji i ponownego montażu), c) demontaż istniejącej stolarki drzwiowej od strony parkingu, d) demontaż istniejącego wyposażenia elewacji do oczyszczenia i ponownego montażu, e) demontaż schodów wejścia głównego, f) demontaż nawierzchni chodnika od strony wejścia głównego, do ponownego montażu g) lokalne skucie istniejących wypraw tynkarskich zewnętrznych we wskazanym w projekcie budowlanym fragmencie elewacji i słupków płotu, h) konserwację, renowację i ponowny montaż drzwi wejściowych głównych, wraz w nowym witrażem w naświetlu, i) montaż nowej stolarki drzwiowej od strony parkingu, j) remont/konserwację portalu wejściowego, k) ponowny montaż wyposażenia elewacji, l) odtworzenie schodów, m) ponowny montaż płyt chodnikowych, n) remont/konserwację słupków ogrodzeniowych, o) roboty towarzyszące i pomocnicze. 3) Budynek Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach położony przy pl. Wolności 10 jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-1455-91. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, oraz dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. 5) Roboty budowlane wykonywane będą na podstawie prawomocnej decyzji nr RBDEC-0081/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Katowice pozwalającej na wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji stolarki drzwiowej wraz z remontem portalu wejścia głównego oraz wymianą drzwi od strony parkingu w zabytkowym budynku Sądu Rejowego Katowice-Zachód w Katowicach oraz pozwolenia nr 2230/2017 z dnia 31 października 2017 r. na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wydanego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. 6) Prace odbywać się będą w czynnym obiekcie. Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty oraz gwarancji producenta na użyte materiały, licząc od dnia odbioru końcowego robót. Okres Zaleca się dokonanie wizji lokalnej na terenie przyszłych robót oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Klauzule społeczne: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym, czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, polegające na: a) wykonywaniu robót stolarskich, b) wykonywaniu robót szklarskich, c) wykonywaniu robót renowacyjnych, d) wykonywaniu robót ogólnobudowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ "FORMULARZ OFERTOWY”, 2) wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 3) wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, 4) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), 5) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub Wykonawca w przypadku osób fizycznych, 6) kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach