Przetargi.pl
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Różanej 3 w Gliwicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Warszawska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3000033, 3000034, 2310395 , fax. 322 310 395
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Warszawska
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032 3000033, 3000034, 2310395, fax. 322 310 395
  REGON: 27659015700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs2.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Różanej 3 w Gliwicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac wymienionych w tytule zamówienia zgodnie z załączoną do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentacją techniczną oraz istotnymi postanowieniami umownymi, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. Zakres robót:- izolacja ścian fundamentowych,- wymiana okien i drzwi zewnętrznych,- termomodernizacja,- uporządkowanie przewodów kominowych,- instalacja gazowa w mieszkaniach nr 1 i 2, - instalacja centralnego ogrzewania w mieszkaniach nr 1 i 2,- instalacja wod-kan w mieszkaniach nr 1 i 2,- łazienki – mieszkanie nr 1 i 2,- modernizacja klatki schodowej,- roboty remontowe piwnic, - instalacja elektryczna i słaboprądowa,- zagospodarowanie terenu,- dostarczenie map geodezyjnych z naniesionym wykonanym zagospodarowania terenu do zasobu mapowego Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Gliwic. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w następujących etapach: I etap - wykonanie termomodernizacji wraz z izolacją ścian fundamentowych, wymianą okien i drzwi, wykonaniem instalacji c.o. i c.w.u, rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej i uporządkowanie przewodów kominowych wraz z zakupem i podłączeniem kotłów gazowych i likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe - do dnia 20.11.2020r. II etap – pozostałe prace remontowo-modernizacyjne min. wykonanie instalacji elektrycznych i słaboprądowych, remont piwnic, roboty sanitarne i budowlane związane z łazienkami, modernizacja klatki schodowej - do dnia 31.03.2021r. III etap – wykonanie zagospodarowania terenu - do dnia 15.05.2021r. IV etap - dostarczenie map geodezyjnych z naniesionym wykonanym zagospodarowaniem terenu (zagospodarowanie naniesione do zasobu mapowego wydz. geodezji UM w Gliwicach) - do dnia 30.06.2021r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach