Przetargi.pl
Termomodernizacja Przedszkola nr 8 w Kołobrzegu

Urząd Miasta Kołobrzeg ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3551580 , fax. (094) 352 37 69
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Kołobrzeg
  ul. Ratuszowa 13 13
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3551580, fax. (094) 352 37 69
  REGON: 00052385000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolobrzeg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja Przedszkola nr 8 w Kołobrzegu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja Przedszkola nr 8 w Kołobrzegu. Powierzchnia zabudowy przedszkola: 451m2, powierzchnia użytkowa budynku 1162m2, kubatura budynku 4632m3. W ramach prac należy wykonać: 1. Branża budowlana, w tym: roboty rozbiórkowe, docieplenie ścian zewnętrznych i połaci dachowej oraz wykonanie kolorystyki elewacji, remont wiaty nad wejściem, montaż kratek wentylacyjnych w ścianach zewnętrznych do wentylacji stropodachu, osuszanie ścian fundamentowych, nałożenie izolacji powłokowej z masy bitumicznej, wykonanie cokołu z tynku mozaikowego wys. 15 cm, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, obróbki blacharskie zabezpieczające zakończenie styropianu od góry, remont posadzek w komunikacji i sali ogólnej na parterze budynku. 2. Branża sanitarna, w tym: przebudowa instalacji wodociągowej wraz z instalacją solarną, przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa węzła cieplnego, przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej, wymiana kanalizacji sanitarnej, wymiana instalacji gazowej wraz z przyłączem gazowym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452141001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy zł). Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kolobrzeg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach