Przetargi.pl
OCHRONA FIZYCZNA OBIEKTÓW I MIENIA POLSKIEGO RADIA SZCZECIN SA

Polskie Radio Szczecin SA ogłasza przetarg

 • Adres: 70-481 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 73
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4855800 , fax. 091 4855920
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Radio Szczecin SA
  Al. Wojska Polskiego 73 73
  70-481 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4855800, fax. 091 4855920
  REGON: 81048317000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radio.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Akcyjna Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OCHRONA FIZYCZNA OBIEKTÓW I MIENIA POLSKIEGO RADIA SZCZECIN SA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna obiektów i mienia Polskiego Radia Szczecin S.A. zlokalizowanych na posesji przy Wojska Polskiego 73 w Szczecinie w postaci: a) stałej - wykonywanej na posterunku zlokalizowanym w siedzibie Zamawiającego, b) doraźnej - wykonywanej w miejscu i czasie wymagającym ochrony natychmiastowej i tymczasowej, c) monitoringu - stałego dozoru sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 925220006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2.000 (słownie: dwóch tysięcy) złotych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radio.szczecin.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 31 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach