Przetargi.pl
Termomodernizacja pomieszczeń na poddaszu budynku A wraz z malowaniem dachu, wymianą rynien i rur spustowych, odtworzeniem kolorystyki elewacji budynku i innymi pracami towarzyszącymi

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, Mickiewicza 8
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 63 16 500 , fax. 14 63 16 600
 • Data zamieszczenia: 2022-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
  Mickiewicza 8
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 63 16 500, fax. 14 63 16 600
  REGON: 851634303
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://anstar.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja pomieszczeń na poddaszu budynku A wraz z malowaniem dachu, wymianą rynien i rur spustowych, odtworzeniem kolorystyki elewacji budynku i innymi pracami towarzyszącymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmujące termomodernizację pomieszczeń na poddaszu budynku A Akademii Nauk Stosowanych wraz z malowaniem dachu, wymianą rynien i rur spustowych, odtworzeniem kolorystyki elewacji budynku i innymi pracami towarzyszącymi.2. W ramach realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga:1) Etap I (prace wewnątrz budynku) obejmujący termomodernizację poddasza tj:.a) termomodernizacja ścian poddasza - zakres robót: - demontaż obudowy ścianek zewnętrznych, - dostawa i montaż izolacji cieplnej (wełny mineralnej o grubości 2x15 cm) i paraizolacji dla nowych obudów 2xGKFI z przygotowaniem pod malowanie (wymagane estetyczne połączenie z istniejąca posadzką, ścianami poprzecznymi i sufitem).b) termomodernizacja sufitów poddasza – zakres robót:- rozebranie deskowania nad sufitem pomieszczeń poddasza (bez demontażu sufitów GK) - ułożenie na istniejącą izolację wełnę mineralną grubości 15 cm, - położenie paroizolacji,- odtworzenie deskowania z materiału uprzednio rozebranego.c) roboty malarskie poddasza – zakres:- malowanie wszystkich pomieszczeń poddasza farbą emulsyjną białą z gruntowaniem (do uzyskania koloru białego).d) roboty towarzyszące – zakres:- zabezpieczenie okien folią, - zniesienie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, - roboty porządkowe po robotach budowlanych i malowaniu.2) Etap II (prace zewnątrz budynku) obejmujący roboty remontowe elewacyjne:a) odnowienie cokołu budynku - zakres: - odbicie niestabilnych i luźnych elementów, - przetarcie istniejących tynków z zeskrobaniem farby, - uzupełnienie ubytków, oczyszczenie mechaniczne i zmycie, - gruntowanie podłoży, - przygotowanie powierzchni z podszpachlowaniem (wyrównanie powierzchni), - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego, - gruntowanie gruntem silikonowym, - wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkiem silikonowym o uziarnieniu 1,5 mm struktura baranek (kolory jasne - do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji).b) ustawienie kompletnych rusztowań przy ścianach elewacyjnych budynku z siatkami zabezpieczającymi.c) odnowienie ścian elewacyjnych budynku; zakres: oczyszczenie mechaniczne i zmycie, odgrzybianie ścian elewacji metodą natrysku (dwukrotne), gruntowanie podłoży, szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego, gruntowanie gruntem silikonowym, wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkiem silikonowym o uziarnieniu 1,5 mm struktura baranek, w poziomie na wysokości zakończenia cokołu i początku ściany elewacyjnej przewidziano zamocowanie profilu narożnikowego;d) naprawa i uzupełnienie gzymsów wraz z nową powłoką malarską; zakres: ocena wizualna stanu technicznego gzymsów, odbicie niestabilnych elementów gzymsu, gruntowanie gruntem, uzupełnienie gzymsów, gruntowanie gzymsów, wykonanie dwukrotnych powłok malarskich gzymsów farbą silikonową fasadową;e) rozebranie starych i montaż nowych obróbek blacharskich: zakres demontaż obróbek blacharskich z elewacji budynku, zniesienie i przekazanie do punktu gromadzenia odpadów, dostawa i montaż nowych obróbek blacharskich wykonanych z blachy stalowej powlekanej w kolorze analogicznym do istniejących obróbek;f) wyrównanie szpalet zewnętrznych: zakres odbicie luźnych fragmentów szpalet, przetarcie istniejących tynków z zeskrobaniem farb, , gruntowanie ościeżnic , przygotowanie powierzchni z podszpachlowaniem nierówności, ręczne przyklejenie płyt styropianowych gr 2cm, założenie profilu narożnikowego, szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego, gruntowanie gruntem silikonowym, wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkiem silikonowym o uziarnieniu 1,5 mm struktura baranek;g) demontaż starych i montaż nowych parapetów zewnętrznych: demontaż obróbek blacharskich (parapetów zewnętrznych), zniesienie i przekazanie do punktu gromadzenia odpadów, pomiar nowych parapetów (zgodnie z przyjętymi zasadami – wysunięcie 3-4 cm przed elewację, wcięcie w powierzchnie boczne szpalet), dostawa i montaż parapetów zewnętrznych wykonanych z blachy stalowej powlekanej w kolorze analogicznym do istniejących parapetów;h) demontaż starych i montaż nowych; kratek wentylacyjnych, czerpni i wyrzutni: demontaż starych elementów (kratek wentylacyjnych, czerpni i wyrzutni), zniesienie i przekazanie do punktu gromadzenia odpadów, dostawa i montaż nowych elementów (kratek wentylacyjnych, czerpni i wyrzutni), wykonanych z blachy nierdzewnej;i) spoinowanie kominów: zakres: wykonanie rusztowań przy kominach, zmycie i oczyszczenie powierzchni kominów, spoinowanie kominów;j) demontaż starej i montaż nowej instalacji odgromowej: zakres: demontaż starej i montaż nowej instalacji odgromowej na dachu budynku (Zamawiający nie przewiduje wymiany odcinków instalacji odgromowej od gruntu budynku do wysokości połączenia elewacji z dachem budynku). Po odtworzeniu instalacji odgromowej Zamawiający wymaga wykonania pomiarów instalacji odgromowej;k) demontaż starych i montaż nowych rynien i rur spustowych; zakres: demontaż starych rynien i rur spustowych, dostawa i montaż orynnowania systemowego budynku, stalowe systemy rynnowe 150/100 – kompletny system dla budynku wraz z włączeniem do kanalizacji (w miejscach włączenia starego systemu);l) czyszczenie i malowanie dachu, oraz konstrukcji i elementów umieszczonych na dachu budynku: zakres dla malowania dachu: zastosowanie środka powierzchniowo czynnego z emulgatorem korozji, mycie gorącą wodą z detergentem pod ciśnieniem powierzchni dachu, czyszczenie mechaniczne za pomocą szczotek i elektronarzędzi (usunięcie rdzy i zgorzelin), zabezpieczenie ognisk korozji farbą podkładową do dachu, dwukrotne malowanie całej powierzchni dachu dla uzyskania minimalnej powłoki lakierniczej wynoszącej 150 mikronów; malowanie innych elementów konstrukcji umieszczonych na dachu. Zabezpieczenie okien i otworów w dachu.3. Opis przedmiotu zamówienia wraz ze szczegółowym zakresem prac, określa poniższa dokumentacja – załącznik nr 2:a) opis techniczny i zakres prac;b) opis materiałów;c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych:– wymagania ogólne; – bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków; – tynkowanie; – roboty malarskie; – zabezpieczenie przeciwkorozyjne elementów i konstrukcji stalowych.d) rysunki:– rzut dachu, skrzydło A;– rzut poddasza, segment A;– rzut dachu, skrzydło B;– rzut poddasza, segment B;– rzut dachu, skrzydło C;– rzut poddasza, segment C;– elewacja południowa;– elewacja północna;– elewacja wschodnia;– elewacja zachodnia wewnętrzna;– elewacja wschodnia wewnętrzna;– elewacja zachodnia;– przekrój poprzeczny, skrzydła ABC;– sytuacja, budynki ANS w Tarnowie.e) przedmiar robót – załącznik nr 12 (przedmiar ma charakter pomocniczy, informacyjny).Okres gwarancji:1. Okres gwarancji: na roboty ogólnobudowlane min. 60 miesięcy. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.2. Bieg terminu gwarancji zaczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.3. Szczegółowy zakres i warunki gwarancji określają projektowane postanowienia umowy stanowiące integralną część SWZ - załącznik Nr 11.Wizja lokalna:1) Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, zamawiający zaleca złożenie oferty po odbyciu wizji lokalnej. 2) Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia, która odbędzie się w dniu 19.08.2022 r. o godz. 9:00 Spotkanie, przy ul. Mickiewicza 8, wejście główne budynek A. Osoba do kontaktu: Pan Janusz Kozioł tel.: 14 63 10 710. Zamawiający informuje, iż do złożenia oferty nie jest wymagana obecność w trakcie trwania w wizji lokalnej, a udział jest w niej zalecany.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy na dzień składania ofert nie podlegają wykluczeniu z postępowania (art. 57 pkt 1 Pzp) oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu (art. 57 ust. 2 Pzp).2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.4. Zdolności technicznej i zawodowej:Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:a) wykaże się wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upłynął termin składania ofert w postępowaniu) a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 roboty polegającej na wykonaniu prac remontowych elewacji budynków o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto z podaniem ich rodzaju, wartości, dat wykonania, miejsca i podmiotu, na rzecz którego roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych z innymi wykonawcami, roboty budowlane o których mowa powyżej, dotyczą robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.b) dysponuje w okresie realizacji zamówienia publicznego co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, skierowaną przez niego do realizacji przedmiotu zamówienia tj. kierownikiem robót budowlanych, uprawnionym minimum w ograniczonym zakresie do kierowania robotami o charakterze ogólnobudowlanym w specjalności konstrukcyjno–budowlanej - należącym w sposób czynny do Izby Inżynierów Budownictwa.Uwaga: Zamawiający wyjaśnia, iż przez wyrażenie „w sposób czynny” należy rozumieć przynależność danej osoby do Izby Inżynierów Budownictwa, ubezpieczonej od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, korzystający w sposób nieograniczony z praw mu przysługujących tj. osoba nie została zawieszona, wykreślona itp. (ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa Dz.U.).3. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej nastąpi na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w Rozdziale 9 SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-31

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach