Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Rzemieślniczej 51 w Białobrzegach

Gmina Białobrzegi ogłasza przetarg

 • Adres: 26800 Białobrzegi, Plac Zygmunta Starego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6132572 w. 24, 25 , fax. 486 132 572
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Białobrzegi
  Plac Zygmunta Starego 9
  26800 Białobrzegi, woj. mazowieckie
  tel. 048 6132572 w. 24, 25, fax. 486 132 572
  REGON: 67022330400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Rzemieślniczej 51 w Białobrzegach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegające na termomodernizacji budynku Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Rzemieślniczej 51 w Białobrzegach, w zakres której wchodzą roboty polegające na: - dociepleniu wszystkich ścian zewnętrznych w ilości 785,5m2, - dociepleniu stropodachów w ilości 359,9m2, - wymianie drzwi zewnętrznych w ilości 6,3m2, - wymianie częściowej stolarki okiennej w ilości 49,9m2, - zmianie kotłowni węglowej na gazową – montaż kotła kondensacyjnego o mocy 60kW, - montażu kolektorów słonecznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach