Przetargi.pl
Remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 294 przy ul. Czerniakowskiej 50a w Warszawie w ramach zadania remontowego pn: „Remont ogrodzenia wraz z ciągami pieszo-jezdnymi” w Przedszkolu nr 294 przy ul. Czerniakowskiej 50a w Warszawie.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów ogłasza przetarg

 • Adres: 02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225651560 , fax. 225651560
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
  ul. Rakowiecka 25/25
  02-517 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225651560, fax. 225651560
  REGON: 015259663
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 294 przy ul. Czerniakowskiej 50a w Warszawie w ramach zadania remontowego pn: „Remont ogrodzenia wraz z ciągami pieszo-jezdnymi” w Przedszkolu nr 294 przy ul. Czerniakowskiej 50a w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  remont ogrodzenia, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, tynkowanie, malowanie, wykonanie paneli ogrodzenia i bramy ogrodzeniowe samonośnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45342000-6

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4800.00 (cztery tysiąc

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach