Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 23

Powiat Tarnogórski ogłasza przetarg

 • Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, Karłuszowiec
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3813786, , fax. 32 3813727
 • Data zamieszczenia: 2020-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Tarnogórski
  Karłuszowiec 5
  42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 32 3813786, , fax. 32 3813727
  REGON: 27628546000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnogorski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 23
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 23”. 2. Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje: 1) docieplenie ścian budynku (w tym fundamentowych), 2) wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych, 3) remont dachów wraz z ich z ociepleniem, 4) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 5) wymiana instalacji c.o., 6) remont instalacji odgromowej budynku, 7) wymiana oświetlenia zewnętrznego, 8) wymiana opraw oświetleniowych, wewnętrznych na energooszczędne LED, 9) zagospodarowanie terenu (remont schodów zewnętrznych wraz z wejściami do budynku), 10) likwidacja komory ciepłowniczej oraz zsypu i magazynu węgla przy budynku szkoły (rozbiórka stropu żelbetowego, zamurowanie okien pomiędzy szkołą, a pomieszczeniami przeznaczonymi do likwidacji, zasypanie nieużytkowanych pomieszczeń, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej), 11) przebudowa pomieszczeń sanitarnych wraz z szatniami zlokalizowanymi w łączniku szkoły. 3. Szczegółowy zakres przedmiotowy zamówienia został opisany w: 1) projekcie budowlano – wykonawczym termomodernizacji budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, branża: architektoniczno-budowlana (załącznik nr 9a), 2) projekcie budowlano – wykonawczym termomodernizacji budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, branża: instalacje sanitarne (załącznik nr 9b), 3) projekcie budowlano – wykonawczym przebudowy budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach związanej z likwidacją komory ciepłowniczej oraz zsypu i magazynu węgla (załącznik nr 9c), 4) projekcie budowlanym pn.: Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej w zespole szatni – Architektura i Konstrukcja – wyłącznie w zakresie przebudowy pomieszczeń sanitarnych wraz z szatniami zlokalizowanymi w łączniku szkoły (załącznik nr 9d), 5) projekcie budowlano-wykonawczym pn.: Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – Instalacje sanitarne – wyłącznie w zakresie przebudowy pomieszczeń sanitarnych wraz z szatniami zlokalizowanymi w łączniku szkoły (załącznik nr 9e), 6) projekcie budowlano-wykonawczym pn.: Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – Instalacje elektryczne – wyłącznie w zakresie przebudowy pomieszczeń sanitarnych wraz z szatniami zlokalizowanymi w łączniku szkoły (załącznik nr 9f), 7) przedmiarze robót – termomodernizacja wraz z likwidacją komory ciepłowniczej oraz zsypu i magazynu węgla (załącznik nr 10a), 8) przedmiarze robót – przebudowa pomieszczeń sanitarnych wraz z szatniami zlokalizowanymi w łączniku – część budowlana (załącznik nr 10b), 9) przedmiarze robót – przebudowa pomieszczeń sanitarnych wraz z szatniami zlokalizowanymi w łączniku – część sanitarna (załącznik nr 10c), 10) przedmiarze robót – przebudowa pomieszczeń sanitarnych wraz z szatniami zlokalizowanymi w łączniku – część elektryczna (załącznik nr 10d), 11) STWiOR - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych – branża architektoniczno – budowlana (załącznik nr 11a) 12) STWiOR – Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych – branżą instalacyjna (załącznik nr 11b) 13) STWiOR – Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych – likwidacja komory ciepłowniczej oraz zsypu i magazynu węgla (załącznik nr 11c), 14) STWiOR „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – Architektura i Konstrukcja” (załącznik nr 11d), 15) STWiOR „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – Instalacje sanitarne (załącznik nr 11e), 16) STWiOR „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – Instalacje elektryczne” (załącznik nr 11f). 4. Warunki realizacji zamówienia: 1) przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową i projektową, przedmiar robót, STWiOR. Dokumentacja projektowa, przedmiar robót, STWiOR stanowią załączniki nr 9a-f, 10a-d, 11a-f do SIWZ. Równocześnie Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej obiektu i terenu objętego zamówieniem. Wykonawca może zapoznać się dodatkowo z pełną dokumentacją projektową, w wersji papierowej, w siedzibie Zamawiającego (w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, pokój 9). W razie stwierdzenia przez Wykonawcę, że dokumentacja przetargowa zawiera błędy lub braki winien on niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, 2) Wykonawca jest zobowiązany do: a) wygrodzenia, części czynnej obiektu od części, w której realizowane są prace i wyznaczenia stref niebezpiecznych. Pomieszczenia szkoły muszą być dostępne dla użytkowników w sposób ciągły i bez utrudnień, b) zapewnienia bezpiecznych dojść wejścia i wyjścia z budynku (kładki, podjazdy, zadaszenia itp.) szkoły - celem umożliwienia korzystania z pomieszczeń szkoły w trakcie całego okresu wykonywania robót, c) urządzenia składowisk materiałów do montażu i materiałów z demontażu, d) należytego zabezpieczenia terenu i miejsc, na których prowadzone będą roboty, e) systematycznego porządkowania miejsc wykonania robót w tym systematycznego usuwania gruzu z rozbiórek, f) wykonania niezbędnych prób, badań i odbiorów, g) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: - ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1396 z późniejszymi zmianami), - ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późniejszymi zmianami). Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie, h) zabezpieczenia terenu wykonywania prac przed dostępem osób trzecich, i) po zakończeniu robót uporządkowania miejsca (terenu) wykonywania robót, j) naprawienia wszelkich szkód, które wystąpiły w trakcie prowadzenia robót, k) w przypadku wystąpienia konieczności prowadzenia prac w obrębie pasa drogowego uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego (zajęcie czasowe – w przypadku takowej konieczności), wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu drogowego oraz wykonywania prac pod nadzorem odpowiednich służb, l) podczas prac w obrębie sieci i instalacji, urządzeń i obiektów infrastruktury podziemnej lub w jej bezpośrednim otoczeniu prowadzenia robót pod nadzorem właścicieli sieci, instalacji, urządzeń i obiektów infrastruktury podziemnej, m) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wniesieniem do zasobu geodezyjnego, n) opracowania po zakończeniu zadania świadectwa energetycznego budynku, o) wykonania, przy współudziale Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego, harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem wykonania przebudowy pomieszczeń sanitarnych oraz szatni zlokalizowanych w łączniku szkoły w okresie lipca i sierpnia 2020r. (wakacje szkolne). 3) Wykonawca ponosi koszty zagospodarowania terenu budowy (w szczególności: zabezpieczenie warunków sanitarno-higienicznych dla pracowników, przyłącza roboczego wody i energii elektrycznej – w tym koszty wykorzystanych mediów lub użycie beczkowozów i agregatów prądotwórczych), 4) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność ich wykonania z prawem budowlanym i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, dokumentacją projektową i STWiOR, 5) wszelkie konieczne uzgodnienia, wyłączenia instalacji na czas wykonywania wymiany instalacji c.o., zabezpieczenia urządzeń wymiennikowni należy uzgodnić z właścicielem wymiennika ciepła tj. ciepłowni przy ul. Zagórskiej w Tarnowskich Górach - Veolia Tarnowskie Góry Sp. z o.o., 6) prace przy realizacji zamówienia będą prowadzone pod kierownictwem Kierownika budowy Wykonawcy, który musi posiadać odpowiednie uprawnienia wymagane prawem budowlanym, tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) prawa budowlanego lub odpowiadające wymaganym uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (zgodnie z zapisem art. 104 prawa budowlanego), aktualne zaświadczenie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające członkostwo. 5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań "równoważnych" w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 6) standardów emisyjnych. 6. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normę w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie. 7. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. 8. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w prawie budowlanym, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze zmianami ) oraz wymogom specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz SIWZ. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody zamawiającego na zastosowanie materiałów przed ich wbudowaniem. 9. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 5 lat (słownie: pięć lat), licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót (za wyjątkiem gwarancji na urządzenia, na które obowiązują gwarancje fabryczne producentów, które winny wynosić minimum 2 lata). Gwarancje na urządzenia udzielone przez producenta będą liczone od dnia podpisanego przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót. 10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) w zakresie realizacji zamówienia osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, robotami, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie załączonych przedmiarów robót (załącznik nr 10a-d do SIWZ). Zamawiający dopuszcza, aby kosztorysy ofertowe wykonane były metodą uproszczoną, 3) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 4) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 5) dokumenty, o których mowa w rozdziale IV, ust. 2 SIWZ (o ile dotyczy), 6) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w  ust. 1 pkt 3 oraz pkt 4. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 1 pkt 3 oraz pkt 4 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 24 aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeśli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.4) pkt 1, pkt 2 i pkt 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7. Dokument, o których mowa w ust. 6 pkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 7 stosuje się. 9. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 10. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji III.4). 11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach