Przetargi.pl
Przebudowa ul. Morelowej i Brzoskwiniowej w Pszczynie

Urząd Miejski w Pszczynie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-200 Pszczyna, ul. Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 493 900 , fax. 324 493 955
 • Data zamieszczenia: 2020-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Pszczynie
  ul. Rynek 2
  43-200 Pszczyna, woj. śląskie
  tel. 324 493 900, fax. 324 493 955
  REGON: 52364300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszczyna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Morelowej i Brzoskwiniowej w Pszczynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa ul. Morelowej i Brzoskwiniowej w Pszczynie”. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Zamawiający informuje Wykonawcę, iż przedmiary robót budowlanych stanowią tylko i wyłącznie dokumenty pomocnicze tj. podstawę informacyjną do wyceny przedmiotowej inwestycji. Zostały podane po to, aby ułatwić Wykonawcom sporządzenie oferty. 4. Nad realizacją zadań będzie prowadzony nadzór inwestorski. 5. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia winny również odpowiadać warunkom opisanym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Podane w dokumentacji informacje o producentach (o ile wystąpią) należy traktować pomocniczo, ponieważ mogą zostać zastosowane urządzenia i materiały innych wytwórców, ale posiadające cechy i parametry nie mniejsze niż zastosowane w projekcie (równoważne). Za zastosowanie innych zamiennych materiałów i urządzeń Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność. 6. Wszystkie certyfikaty i aprobaty techniczne Wykonawca winien okazać na żądanie inspektora nadzoru oraz dołączyć do materiałów odbiorowych. 7. W kosztach zadania należy uwzględnić całą obsługę geodezyjną inwestycji, w tym wykonanie pomiarów powykonawczych do rozliczenia budowy oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 8. Zaleca się prowadzenie na bieżąco dokumentacji fotograficznej prowadzonych robót ze szczególnym uwzględnieniem stanu istniejących ogrodzeń i wszystkich urządzeń i obiektów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót (w tym również wszelkich punktów granicznych i znaków geodezyjnych), a tym samym narażonych na uszkodzenia. Wykonawca winien uwzględnić w ofercie koszty zabezpieczenia tych obiektów jak i również koszty naprawy spowodowanych uszkodzeń powstałych w trakcie realizacji zadania. 9. Wszystkie powyższe uwarunkowania winny zostać uwzględnione w cenie oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy (jeżeli dotyczy). 2. Potwierdzenie wniesienia wadium. 3.Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach