Przetargi.pl
Sprawowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn.: Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 23

Powiat Tarnogórski ogłasza przetarg

 • Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, Karłuszowiec
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3813786, , fax. 32 3813727
 • Data zamieszczenia: 2020-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Tarnogórski
  Karłuszowiec 5
  42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 32 3813786, , fax. 32 3813727
  REGON: 27628546000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnogorski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprawowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn.: Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 23
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania (inwestycji) Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 23 obejmująca swoim zakresem: 1) koordynację i nadzór nad realizacją inwestycji pn. Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 23 w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót wymagań dotyczących jakości wykonania, kosztów realizacji oraz zgodności z dokumentacją projektową i wydanymi decyzjami zezwalającymi na prowadzenie robót, 2) sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, przez osobę lub zespół osób posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalnościach: a) budowlano-konstrukcyjnej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych, 3) obsługę okresu gwarancyjnego, tj.: a) nadzór nad usuwaniem wad i usterek stwierdzonych w trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia, b) udział w przeglądach gwarancyjnych przeprowadzanych przez Zamawiającego, 4) współpracę z Zamawiającym i podejmowanie działań na jego rzecz w okresie realizacji inwestycji oraz przekazywanie informacji z realizacji inwestycji. 2. Zakres robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego obejmuje: 1) docieplenie ścian budynku (w tym fundamentowych), 2) wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych, 3) remont dachów wraz z ich z ociepleniem, 4) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 5) wymianę instalacji c.o., 6) remont instalacji odgromowej budynku, 7) wymianę oświetlenia zewnętrznego, 8) wymiana opraw oświetleniowych, wewnętrznych na energooszczędne LED, 9) zagospodarowanie terenu (remont schodów zewnętrznych wraz z wejściami do budynku), 10) likwidacja komory ciepłowniczej oraz zsypu i magazynu węgla przy budynku szkoły (rozbiórka stropu żelbetowego, zamurowanie okien pomiędzy szkołą, a pomieszczeniami przeznaczonymi do likwidacji, zasypanie nieużytkowanych pomieszczeń, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej), 11) przebudowa pomieszczeń sanitarnych wraz z szatniami zlokalizowanymi w łączniku szkoły. 3. Szczegółowy zakres robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia (usługi nadzoru) został opisany w: 1) projekcie budowlano – wykonawczym termomodernizacji budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, branża: architektoniczno-budowlana (załącznik nr 11a), 2) projekcie budowlano – wykonawczy termomodernizacji budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, branża: instalacje sanitarne (załącznik nr 11b), 3) projekcie budowlano – wykonawczy przebudowy budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach związanej z likwidacją komory ciepłowniczej oraz zsypu i magazynu węgla (załącznik nr 11c), 4) projekcie budowlanym pn.: „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej w zespole szatni – Architektura i Konstrukcja” – wyłącznie w zakresie przebudowy pomieszczeń sanitarnych wraz z szatniami zlokalizowanymi w łączniku szkoły (załącznik nr 11d), 5) projekcie budowlano-wykonawczym pn.: „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – Instalacje sanitarne” – wyłącznie w zakresie przebudowy pomieszczeń sanitarnych wraz z szatniami zlokalizowanymi w łączniku szkoły (załącznik nr 11e), 6) projekcie budowlano-wykonawczym pn.: „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – Instalacje elektryczne” – wyłącznie w zakresie przebudowy pomieszczeń sanitarnych wraz z szatniami zlokalizowanymi w łączniku szkoły (załącznik nr 11f), 7) przedmiaru robót – termomodernizacja wraz z likwidacją komory ciepłowniczej oraz zsypu i magazynu węgla (załącznik nr 12a), 8) przedmiaru robót – przebudowa pomieszczeń sanitarnych wraz z szatniami zlokalizowanymi w łączniku – część budowlana (załącznik nr 12b), 9) przedmiaru robót – przebudowa pomieszczeń sanitarnych wraz z szatniami zlokalizowanymi w łączniku – część sanitarna (załącznik nr 12c), 10) przedmiaru robót – przebudowa pomieszczeń sanitarnych wraz z szatniami zlokalizowanymi w łączniku – część elektryczna (załącznik nr 12d), 11) STWiOR - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych – branża architektoniczno – budowlana (załącznik nr 13a ) 12) STWiOR – Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych – branża instalacyjna (załącznik nr 13b) 13) STWiOR – Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych – likwidacja komory ciepłowniczej oraz zsypu i magazynu węgla (załącznik nr 13c), 14) STWiOR „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – Architektura i Konstrukcja” (załącznik nr 13d), 15) STWiOR „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – Instalacje sanitarne (załącznik nr 13e), 16) STWiOR „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – Instalacje elektryczne” (załącznik nr 13f). 4. Warunki realizacji zamówienia: 1) przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową i projektową, przedmiar robót, STWiOR. Dokumentacja projektowa, przedmiar robót, STWiOR stanowią załączniki nr 11a-f, 12a-d, 13a-f do SIWZ. Równocześnie Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej obiektu i terenu objętego zamówieniem. Wykonawca może zapoznać się dodatkowo z pełną dokumentacją projektową, w wersji papierowej, w siedzibie Zamawiającego (w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, pokój 9). W razie stwierdzenia przez Wykonawcę, że dokumentacja przetargowa zawiera błędy lub braki winien on niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, 2) zadania Wykonawcy usługi: a) etap poprzedzający rozpoczęcie robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru: - zapoznanie się z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego niezbędną do prowadzenia nadzoru nad realizacją robót budowlanych, - przeprowadzanie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją techniczną, - sprawdzenie planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz projektu ruchu przed przekazaniem Zamawiającemu do zatwierdzenia (w przypadku konieczności opracowania projektu organizacji ruchu), - udział w opracowywaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji przez Wykonawcę robót, przy współuczestnictwie Zamawiającego, b) etap realizacji robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru: - udział w przekazaniu Wykonawcy robót terenu budowy, a także dokumentów formalno-prawnych wraz z dziennikiem budowy, - organizowanie i prowadzenie przynajmniej dwa razy w miesiącu narad technicznych przy udziale wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego wraz ze sporządzeniem protokołów z narad i przekazaniem tego protokołu stronom. Celem tych narad będzie przegląd osiągniętego postępu robót, przegląd harmonogramów rzeczowo-finansowych i planów odnośnie dalszej działalności, stanu załogi, sprzętu, bezpieczeństwa, wyposażenia, dostaw materiałów, płatności, obecnych i przewidywalnych trudności, powiązań z Podwykonawcami, wzajemnych roszczeń ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowych kosztów, które mogłyby spowodować przekroczenie kwoty kontraktowej, itp. Protokoły z narad, muszą być podpisane przez wszystkich uczestników danej narady. Zamawiający ma prawo wybrać miejsce narad, tj. teren Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach lub siedziba Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, - reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez egzekwowanie zgodności prowadzonych robót budowlanych z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy Zamawiającego z Wykonawcą robót, - reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez egzekwowanie zgodności prowadzonych robót budowlanych z decyzjami zezwalającymi na wykonanie robót budowlanych nr 477/19 z dnia 27.03.2019r. oraz nr 1532/19 z dnia 06.09.2019r. (w zakresie przebudowy pomieszczeń sanitarnych w łączniku szkoły), - reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez egzekwowanie zgodności prowadzonych robót budowlanych z dokumentacją projektową, - reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez egzekwowanie zgodności prowadzonych robót budowlanych z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami wiedzy inżynierskiej oraz sztuki budowlanej, - reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez egzekwowanie zgodności prowadzonych robót budowlanych z założeniami finansowymi umowy na roboty budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem nie przekraczania kwoty umowy, - informowanie Zamawiającego na bieżąco w formie pisemnej o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach i zagrożeniach związanych z realizacją umowy na roboty budowlane, a w szczególności w zakresie terminowości i wzrostu wartości realizacji umowy, - regularne sprawdzanie postępu robót na budowie, jakości ich wykonania i stosowanych materiałów oraz wszystkich innych działań Wykonawcy robót w aspekcie zobowiązań wynikających z umowy na roboty budowlane, - stałe (co najmniej co tygodniowe), w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej z realizacji robót, w szczególności zanikających i ulegających zakryciu oraz w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji fotograficznej powinna być przekazywana sukcesywnie Zamawiającemu (nośnik płyta CD), - bieżące rozwiązywanie problemów technicznych i formalnych w trakcie realizacji zadania (inwestycji), - potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz kontrola usunięcia stwierdzonych wad, - wydawanie kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących konieczności usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i zagrożeń, wpisów dotyczących prowadzonych badań, wpisów dotyczących stosowanych materiałów oraz dowodów dopuszczenia ich do obrotu w budownictwie, - żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek lub ponownego wykonania prac wykonanych wadliwie, a także wstrzymania robót w przypadku zagrożenia lub wystąpienia niezgodności z projektem lub pozwoleniami budowlanymi, - akceptowanie lub odrzucenie proponowanych przez Wykonawcę robót, materiałów przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji inwestycji w zakresie ich zgodności ze specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową i umową na roboty budowlane wg „Protokołu dopuszczenia materiałów” stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ, - sprawdzenie dokumentacji odbiorowej, w tym atestów, certyfikatów, deklaracji, świadectw jakości, wyników badań stosowanych materiałów przez Wykonawcę przy realizacji robót oraz zapobieganie zastosowaniu materiałów niedopuszczonych do obrotu do stosowania, - zgłaszanie Zamawiającemu potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, - weryfikacja rzeczowa i finansowa (ze stanem faktycznym) przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych kosztorysów, - nadzór nad prawidłowością prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania i wyceny robót oraz gromadzenie i przechowywanie wszystkich dokumentów budowy, - kontrola Wykonawcy robót w zakresie przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych i ochrony środowiska, - organizowanie, przeprowadzanie i dokonanie wraz z Zamawiającym, po jego uprzednim zawiadomieniu czynności odbiorów częściowych oraz wstępnego i ostatecznego dla poszczególnych części wykonywanych robót budowlanych od Wykonawcy robót budowlanych, a w szczególności: • sprawdzenie gotowości do odbioru, • przeprowadzenie komisyjnych odbiorów częściowych, wstępnych i ostatecznych oraz przekazanie przedmiotu odbioru Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą, • sprawdzenie i potwierdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej (między innymi zawierającej: oryginał Dziennika Budowy, pełną dokumentację zgromadzoną w trakcie realizacji inwestycji np.: uzgodnienia, badania, protokoły, oświadczenia wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą) i przekazanie Zamawiającemu, - współpraca z projektantem w ramach nadzoru autorskiego, - sprawdzanie posiadanych kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia prac budowlanych osób zatrudnionych przez Wykonawcę robót, - konsultacje z Zamawiającym w zakresie podejmowania decyzji dotyczących możliwości zastosowania równoważnych materiałów i rozwiązań systemowych w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej, - w zakresie nadzoru inwestorskiego do obowiązków Inspektora nadzoru należy podejmowanie decyzji związanych z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do projektów (zmiany nieistotne od zatwierdzonej dokumentacji projektowej), niewymagającymi opracowania rysunków, wykonania obliczeń, wykazów, itp. o ile przedmiotowe zmiany nie zwiększają kosztów budowy. W przypadku konieczności podjęcia decyzji zwiększających koszty budowy należy to uzgodnić z Zamawiającym. Inspektor nadzoru oraz/lub Kierownik budowy samodzielnie nie mają prawa dokonywać zmian wpływających na zmianę kosztów realizacji robót, - udział w kontrolach zarządzanych przez Zamawiającego na terenie budowy, c) budżet i rozliczenia: - uzgadnianie zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania (inwestycji), - egzekwowanie od Wykonawcy robót rozliczeń rzeczowo – finansowych i weryfikowanie ich łącznie z dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia, - sprawdzenie pod względem merytorycznym protokołów odbioru elementów (finansowych) wystawionych przez Wykonawcę robót na podstawie faktycznie wykonanych robót, - ścisła współpraca z Zamawiającym i dostarczanie wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących rozliczeń, - dokonania końcowego rozliczenia rzeczowo-finansowego robót budowlanych, - Inspektor nadzoru uczestniczyć będzie w kontrolach przeprowadzonych przez instytucje wymienione w umowie o dofinansowanie ze środków unijnych, udostępniał będzie dokumenty z realizacji kontraktu i udzielał koniecznych wyjaśnień, d) okres rękojmi i gwarancji (liczony od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru): - Inspektor nadzoru zorganizuje i dokona przeglądu w ramach rękojmi i gwarancji raz w ciągu roku, powiadamiając o tym przeglądzie Zamawiającego oraz sporządzi każdorazowo protokół i przekaże go Zamawiającemu, - Inspektor nadzoru wezwie Wykonawcę do usunięcia wad i usterek oraz będzie nadzorował prace Wykonawcy robót związane z usunięciem wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji w obecności Zamawiającego i dokona odbioru robót związanych z usuwaniem wad i usterek oraz sporządzi protokół, - przed upływem okresu rękojmi i gwarancji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Inspektor nadzoru - dokona przeglądu pogwarancyjnego wykonanych robót. Powyższe dokumenty dostarczy Zamawiającemu wraz ze sprawozdaniem ostatecznym, 3) Wykonawca usługi: a) będzie dysponować osobą lub zespołem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane, zapewniając nadzór inspektorów nadzoru bez ograniczeń w branżach: - budowlano-konstrukcyjnej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz zapewni ciągłość i skuteczność nadzoru na terenie budowy, b) w przypadku dysponowania zespołem osób, ustanowi Koordynatora Zespołu inspektorów nadzoru (Kierownika zespołu), który musi być dostępny (w tym poprzez standardowe formy komunikacji typu telefon, poczta elektroniczna) przez cały czas trwania robót w godzinach prowadzenia tych robót. Na czas urlopu wypoczynkowego lub nieprzewidzianej wcześniej nieobecności Koordynator (Kierownik zespołu) zobowiązany jest wyznaczyć zastępstwo z powiadomieniem Zamawiającego na piśmie (faksem). Podczas nieobecności któregokolwiek ze specjalistów wynikającej z urlopu, zwolnienia lekarskiego lub innej przyczyny, Koordynator zapewni czasowe zastępstwo specjalistów na czas nieobecności zatrudnionych fachowców, by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych. W przypadku dysponowania osobą posiadającą wszystkie wymagane uprawnienia budowlane, osoba ta będzie zobowiązana do wywiązania się z zadań przewidzianych dla Koordynatora Zespołu inspektorów nadzoru (Kierownika zespołu), a w szczególności musi być dostępna (w tym poprzez standardowe formy komunikacji typu telefon, poczta elektroniczna) przez cały czas trwania robót w godzinach prowadzenia tych robót oraz na czas urlopu wypoczynkowego lub nieprzewidzianej wcześniej nieobecności jest zobowiązana wyznaczyć zastępstwo z powiadomieniem Zamawiającego na piśmie (faksem) zapewniając czasowe zastępstwo wszystkich wymaganych specjalistów na czas swojej nieobecności, by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych. 4) Kierownik zespołu i wszyscy inspektorzy nadzoru muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego lub w przypadku, gdy wskazani inspektorzy nadzoru nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, są zobowiązani zapewnić tłumacza na okres i dla potrzeb realizacji umowy na koszt własny. 5. Wykonawca usługi zobowiązany jest realizować zamówienie przy zachowaniu należytej staranności i zgodnie z najlepszą praktyką zawodową, w sposób gwarantujący spełnienie warunków prawa budowlanego, właściwych przepisów bhp i ppoż. 6. Sformułowania: Wykonawca usługi i Inspektor nadzoru inwestorskiego stosowane w SIWZ i załącznikach są zamienne. 7. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego opisany został w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ. 8. Wymagania w zakresie zatrudniania osób na podstawie umowy o prace (art. 29 ust. 3a ustawy). Z uwagi na fakt, iż czynności wykonywane przez osoby przy realizacji zamówienia nie wyczerpują pojęcia stosunku pracy, Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 3) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 4) dokumenty, o których mowa w rozdziale IV, ust. 2 SIWZ (o ile dotyczy), 5) wykaz doświadczenia Inspektora nadzoru/lub Kierownika zespołu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ (w celu oceny oferty w ramach kryterium doświadczenie inspektora nadzoru/lub Kierownika zespołu), 6) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w  ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 24 aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeśli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. III.4, pkt 1, 2 i 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7. Dokument, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 7 stosuje się. 9. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 10. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. III.4, pkt 1, 2, 3 i 4. 11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach