Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku szkoły w Pierzchnicy

Gmina Pierzchnica ogłasza przetarg

 • Adres: 26-015 Pierzchnica, Urzędnicza
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 35-38-046 , fax. 041 35-38-046
 • Data zamieszczenia: 2021-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pierzchnica
  Urzędnicza 6
  26-015 Pierzchnica, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 35-38-046, fax. 041 35-38-046
  REGON: 29101060700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pierzchnica.bip.jur.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku szkoły w Pierzchnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na: 1.1Docieplenie ścian zewnętrznych i roboty elewacyjne: a)docieplenie cokołu budynku przedszkola •roboty należy wykonać po zakończonej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej piwnic; •przygotowanie powierzchni starych tynków pod docieplenie- oczyszczenie mechaniczne i zmycie; •gruntowanie istniejącego docieplenia; •docieplenie ścian cokołu płytami styropianowymi gr. 5 cm EPS 100-038 z wykończeniem tynkiem mozaikowym- systemowe rozwiązania (uwzględnić kołkowanie do ścian); •ochrona narożników ścian, okien itp. kątownikiem metalowym z siatką; b)malowanie ścian •zabezpieczenie rolet, daszków, schodków, połaci itp. folią ochronną grubą; •uzupełnienie brakujących lub uszkodzonych elementów klinkierowych na cokołach; •odbicie i uzupełnienie luźnych fragmentów tynków na cokołach; •przygotowanie powierzchni starych tynków pod docieplenie- oczyszczenie mechaniczne i zmycie; •gruntowanie istniejącego docieplenia; •malowanie całej elewacji wraz z cokołami (bez klinkieru) farbą silikatową- uwzględnić min. 2 kolory farby na elewacji- do uzgodnienia z Inwestorem- kolory gr. II; •w ramach malowania należy także wykonać malowanie od spodu biegów i podestów schodów oraz wyróżnienie kolorem policzków biegów schodowych; c)remont balkonów •demontaż obróbek blacharskich; •montaż nowych obróbek z blachy powlekanej po dokonanym dociepleniu; •uzupełnienie uszkodzonych elementów płyt balkonów po uprzednim skuciu luźnych warstw; •uzupełnienie posadzek balkonów po uprzednim skuciu luźnych warstw; •docieplenie płyt balkonów od spodu i na bokach płytami styropianowymi gr. 5 cm EPC 70-040 wraz z wyprawą mineralną i malowaniem farbą silikatową- systemowe rozwiązania (uwzględnić kołkowanie) farby na elewacji- do uzgodnienia z Inwestorem- kolory gr. II; •ochrona narożników ścian, okien itp. kątownikiem metalowym z siatką; •wykonanie gruntowania posadzek balkonów; •wykonanie okładzin z płytek mrozoodpornych gres antypoślizgowych na zaprawie wysokoelastycznej z fugowaniem i silikonowaniem mrozoodpornym w tym cokoliki- kolor płytek do uzgodnienia z Inwestorem; d)roboty towarzyszące •demontaż i montaż balustrad i pochwytów na potrzeby robót dociepleniowych i malarskich elewacji; •demontaż i montaż oświetlenia, szyldów, reklam, elementów instalacji alarmowych itp. na potrzeby robót dociepleniowych; •malowanie drzwiczek metalowych na elewacji z dostosowaniem koloru do elewacji oraz krat i balustrad na kolor ustalony z Inwestorem; •uporządkowanie terenu robót z wywiezieniem i utylizacją materiałów z rozbiórki i pozostałości z budowy. e)rusztowania •montaż i demontaż rusztowań pod roboty dociepleniowe wraz z osiatkowaniem, odgromieniem itp. - odbiór rusztowań przez uprawnioną osobę; 1.2Wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej; •demontaż istniejących okien i drzwi zewnętrznych; •dostawa i montaż nowej stolarki okiennej trzyszybowej białej- 0,9 W/m2xK wraz z obrobieniem otworów od wewnątrz (uzupełnienie tynków i okładzin, szpachlowanie i malowanie w obrębie glifu zewnętrznego i wewnętrznego; Uwaga: okna O9 sali gimnastycznej szklone P4; •dostawa i montaż nowej stolarki drzwiowej PCV szklonej trzyszybowej brązowej- 0,9 W/m2xK wraz z obrobieniem otworów od wewnątrz (uzupełnienie tynków, szpachlowanie i malowanie w obrębie glifu, uwzględnić montaż samozamykaczy; •dostawa i montaż drzwi do pom. technicznych – drzwi zewnętrzne antywłamaniowe ocieplone, piwniczne; •demontaż uszkodzonych parapetów zewnętrznych oraz wszystkich parapetów okienek piwnicznych budynku przedszkola; •wykonanie nowych parapetów z blachy powlekanej wraz z wyrobieniem spadków; 1.3Remont schodów zewnętrznych •skucie istniejących pozostałości okładzin oraz miejscowych ubytków stopnia; •uzupełnienie stopni betonowych i posadzek podestów; •wykonanie gruntowania stopni i podestów; •wykonanie okładzin z płytek mrozoodpornych gres antypoślizgowych na zaprawie wysokoelastycznej z fugowaniem i silikonowaniem mrozoodpornym w tym cokoliki – kolor płytek do uzgodnienia z Inwestorem; 1.4Utwardzenie i uzupełnienie posadzek •Po dokonaniu miejscowych oględzin z Inspektorem nadzoru należy dokonać miejscowego rozebrania luźnych bądź uszkodzonych elementów opasek betonowych; •uzupełnienie opasek betonowych na gruncie; Uwagi: 1)Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej należy dostosować do wymiarów otworów. Wymiary wskazane w przedmiarze robót stanowią jedynie materiał poglądowy wymagający weryfikacji przed zamówieniem towaru. Demontaż należy przeprowadzić w sposób możliwie jak najmniej niszczący. Zamawiający nie pokryje kosztów związanych z wymianą parapetów wewnętrznych oraz prac tynkarskich i malarskich wewnątrz pomieszczeń. Wszelkie szkody i związane z nimi roboty naprawcze obciążają Wykonawcę. 2)Wykonawca przedstawi dokumenty utylizacyjne Zamawiającemu; 3)Roboty prowadzone będą w obiekcie czynnym. Od momentu rozpoczęcia robót (1.06.2021r) do zakończenia roku szkolnego należy je zaplanować w taki sposób aby nie zakłócić zajęć lekcyjnych. Należy przyjąć że roboty kolidujące z zajęciami lekcyjnymi będą możliwe do wykonania po zakończeniu roku szkolnego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1)Przedmiary, 2)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach