Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rokicinach wraz z wymianą źródła ciepła

Gmina Rokiciny ogłasza przetarg

 • Adres: 97-221 Rokiciny, ul. Tomaszowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 195 010 , fax. 447 195 012
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rokiciny
  ul. Tomaszowska 9
  97-221 Rokiciny, woj. łódzkie
  tel. 447 195 010, fax. 447 195 012
  REGON: 59064822100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rokiciny.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rokicinach wraz z wymianą źródła ciepła
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rokicinach wraz z wymianą źródła ciepła”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac projektowych i budowlanych. 3. Zakres prac projektowych obejmuje: a) Wykonanie kompletnego projektu budowlanego - w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej, b) Wykonanie kompletnego projektu wykonawczego - w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej, c) Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót – w ilości po 2 egzemplarze w wersji papierowej, d) Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej, e) Całość opracowanej dokumentacji wykonawca dostarczy zamawiającemu również w wersji elektronicznej na płycie CD, f) Uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, g) Sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót. 4. Zakres robót budowlanych obejmuje: a) Roboty demontażowe, b) Ocieplenie ścian zewnętrznych, c) Ocieplenie stropodachu, d) Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, e) Modernizację kotłowni, f) Montaż kompletnej instalacji kaskady powietrznych gazowych pomp ciepła, g) Montaż zbiornika gazu, h) Wymianę całej kompletnej instalacji c.o., i) Modernizację instalacji c.w.u., j) Wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej, k) Wymianę istniejących opraw oświetleniowych na nowe oświetlenie typu LED, l) Sporządzenie charakterystyki energetycznej budynku, m) Uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na użytkowanie/potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy z PINB dla Powiatu Tomaszowskiego. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1) Program funkcjonalno – użytkowy – Załącznik nr 8 do SIWZ 2) Audyty energetyczne (audyt energetyczny budynku, audyt efektywności energetycznej oświetlenia, audyt efektywności energetycznej instalacji fotowoltaicznej) – Załącznik nr 9 do SIWZ 3) Wzór umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 2. Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Pzp wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu termin ten uważa się za zachowany, gdy wadium zostanie wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego i znajdzie się na tym rachunku przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek zamawiającego: PBS Tomaszów Maz./Filia Rokiciny 94 8985 0004 0090 0905 2777 0103 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym z uwzględnieniem art. 46 ust. 4 ustawy Pzp. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną przez wykonawcę. 5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 6. Zwrot wadium – zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 7. Zatrzymanie wadium – zgodnie z art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 ustawy Pzp. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9. Wykonawcy, którzy nie wniosą wadium lub wniosą w sposób nieprawidłowy zostaną odrzuceni-art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach