Przetargi.pl
Przebudowa drogi w miejscowości Poćwiardówka gm. Brzeziny wraz z budową odcinka sieci wodociągowej

Gmina Brzeziny ogłasza przetarg

 • Adres: 95-060 Brzeziny, ul. Henryka Sienkiewicza
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468 743 699, , fax. 468 743 699
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brzeziny
  ul. Henryka Sienkiewicza 16A
  95-060 Brzeziny, woj. łódzkie
  tel. 468 743 699, , fax. 468 743 699
  REGON: 10615640000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminabrzeziny.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi w miejscowości Poćwiardówka gm. Brzeziny wraz z budową odcinka sieci wodociągowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Poćwiardówka gm. Brzeziny wraz z budową odcinka sieci wodociągowej”. W ramach zadania przebudowana zostanie droga o nawierzchni asfaltowej i w części gruntowej o szerokości 3,0 – 4,0 m, wykonane zostanie odwodnienie fragmentu drogi oraz wybudowany zostanie odcinek sieci wodociągowej. Droga, zlokalizowana jest na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 332/18, 433, 364, 339/1, 340/2, 342, 344, 356/1, 357/1, 358/1, 361/1, 362/1, 363/1. W ramach przebudowy drogi należy wykonać: 1. poszerzenie drogi; 2. frezowanie istniejącej nawierzchni; 3. nawierzchnię asfaltową; 4. obrzeża po obu stronach jezdni - na zwężonym odcinku drogi (o szerokości 3m); 5. chodnik; 6. zjazdy brukowe; 7. zjazdy tłuczniowe; 8. przepusty i kanały kanalizacyjne; 9. rowy wzmocnione płytami ażurowymi; 10. remont rowów ziemnych; 11. odmulenie istniejącego rowu 12. roboty związane z wykonaniem poboczy 13. roboty ziemne związane z rekultywacją 14. prace związane z oznakowaniem drogi 15. wycinkę 7 drzew. Parametry techniczne drogi: - klasa drogi G - kategoria ruchu KR2 Długość drogi – 483 m - 375 m, szerokości 4,5 m; - 46 m, szerokości od 3,0 do 4,5 m - 62 m, szerokości od 3,0 m Szerokość drogi – 3,00 do 4,50 m Długość poboczy – 511 m Szerokość poboczy – 0,5 m Długość chodnika – 371 m Szerokość chodnika – 1,73 m Długość zjazdów – 5 m oraz 10 m W ramach budowy wodociągu należy wykonać: 1. sieć wodociągową z rur PE 110 mm o łącznej długości 67 mb 2. hydrant podziemny ppoż. DN80mm – 1 szt. 3. wyprowadzenia przyłączy wodociągowych w obrębie pasa drogi 7szt. 4. oznakowanie uzbrojenia sieci wodociągowej tabliczkami informacyjnymi, umieszczonymi na stałych elementach budowlanych lub słupkach; 5. odtworzenie nawierzchni. Realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w oparciu o: - dokumentację projektową, przedmiar robót, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Ro-bót Budowlanych opracowanych przez EUROBUD, - dokumentację projektową, przedmiar robót, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Ro-bót Budowlanych opracowanych przez PMG Projekt, Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i zatwierdzenia docelowej organizacji ruchu drogowego. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania oznakowania drogowego. Szczegółowy zakres robót będący przedmiotem zamówienia obejmują projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zał. nr 9 do niniejszej SIWZ. Przedmiary robót stanowią element pomocniczy do wyceny prac. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy), 2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert, 3. Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Andrespolu 08 8781 0006 0042 9377 2000 0150 lub w jednej z poniżej podanych form: a) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielni kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) w gwarancjach bankowych, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych, d) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy przekazać przelewem na konto Zamawiającego, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Potwierdzoną za zgodność kserokopię dowodu zapłaty wadium należy dołączyć do oferty, 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Oryginał wniesienia wadium należy złożyć w pokoju nr 1.04 (kasa) – I piętro w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. Oferta zabezpieczona na krótszy okres niż wymagany zostanie odrzucona. 6. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji powinien zawierać stwierdzenie, że jest ono nieodwołalne, bezwarunkowe i że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46 Ustawy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 Ustawy. 9. Złożenie oferty niezabezpieczonej akceptowaną formą wadium wskazaną w ust. 3 będzie skutkować odrzuceniem oferty z postępowania.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Brak określenia warunku w powyższym zakresie. Należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne – zał. nr 2 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą Wykonawca składa: 1.1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1, 1.2. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2, 1.3. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3, 1.4. pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, 1.5. pełnomocnictwo, 1.6. dowód wniesienia wadium, 1.7. kosztorys ofertowy, wykonany na podstawie przedmiarów robót. Zamawiający dopuszcza sporządzenie kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach