Przetargi.pl
Transport sanitarny

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70 , fax. 42 678 99 52
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi
  ul. Kopcińskiego 22
  90-153 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, fax. 42 678 99 52
  REGON: 28877400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.barlicki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Transport sanitarny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo łódzkie są usługi transportu pacjentów Szpitala (przewóz pacjentów Szpitala, pozostawanie w gotowości do wykonywania tego przewozu oraz zabezpieczenie łączności bezprzewodowej) o rodzajach, właściwościach i ilościach szczegółowo opisane w załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w szczególności: Formularz asortymentowo-cenowy- załącznik nr 1A, formularz ofertowy- załącznik 1B. na terenie całego kraju, świadczenie każdorazowej usługi transportu sanitarnego będzie realizowane na podstawie telefonicznego zlecenia czynnego przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia – także w niedziele, święta i dni wolne od pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. „STRONA TYTUŁOWA” – Załącznik nr 1 do SIWZ 2. „FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY” – Załącznik nr 1A do SIWZ; 3. „FORMULARZ OFERTOWY” – Załącznik nr 1B do SIWZ; 4. „OŚWIADCZENIE WYKONAWCY”, aktualne na dzień składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu– Załącznik nr 2 do SIWZ; 5. „ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA (o ile dotyczy)” – Załącznik nr 2A do SIWZ; Uwaga: Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w oryginale.; 6. „OŚWIADCZENIE RODO” w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Załącznik Nr 3 do SIWZ- (składany wraz z ofertą); 7. Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane. 8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ 9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 10. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. V.5- niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów. (załącznik nr 2 do SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach