Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP w Ochojnie

Gmina Świątniki Górne ogłasza przetarg

 • Adres: 32-040 Świątniki Górne, ul. Bruchnalskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 270 40 30 , fax. 12 270 40 96
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świątniki Górne
  ul. Bruchnalskiego 36
  32-040 Świątniki Górne, woj. małopolskie
  tel. 12 270 40 30, fax. 12 270 40 96
  REGON: 35155549900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.swiatniki-gorne.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP w Ochojnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku remizy OSP w Ochojnie, przy ul. Jagiellońskiej 11, na terenie działki ewidencyjnej nr 366, obręb Ochojno, stanowiącej nieruchomość gruntową objętą księgą wieczystą nr KR1I/00052383/5. 2. Inwestycja obejmuje swoim zakresem w szczególności:: 1) Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz wykonanie elewacji metodą lekką mokrą, 2) Ocieplenie połaci dachu płytami z wełny skalnej oraz wykonanie nowego pokrycia z membrany PCV, 3) Wykonanie nowych rynien i remont rur spustowych, 4) Wymianę bram garażowych, stolarki okiennej przyziemia, okna nad drzwiami i drzwi wejściowych, 5) Remont (wykończenie płytkami gresowymi) schodów zewnętrznych na taras, 6) Wykończenie istniejącego tarasu płytkami gresowymi, 7) Wykonanie nowych balustrad i poręczy, 8) Remont instalacji odgromowej na połaci dachu, 9) Montaż nowych opraw oświetleniowych na elewacji budynku, 10) Wykonanie nowego frontu ogrodzenia oraz bramy i furtki, 11) Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej na placu przed budynkiem, 12) Montaż w pomieszczeniu kotłowni licznika ciepła oraz licznika dla ciepłej wody użytkowej. 3. Realizacja przedmiotu zamówienia winna nastąpić w oparciu o załączoną dokumentację projektową, stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych w sposób zapewniający możliwość bezpiecznego korzystania z budynku remizy OSP, z uwagi na funkcjonowanie w budynku klubu SENIOR+. Ponadto wszelkie roboty powinny być wykonywane w sposób nie utrudniający czynnej akcji służb ratowniczych Ochotniczej Straży Pożarnej, jak również powinny być prowadzone w sposób nie utrudniający postoju autobusów komunikacji miejskiej na pętli zlokalizowanej przed budynkiem remizy. 5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 1) Dokumentacją projektową – załącznik nr 9 do SIWZ, 2) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) – załącznik nr 6 do SIWZ, 3) Przedmiarem robót, który stanowi wyłącznie dokument pomocniczy przy rozliczaniu robót i Wykonawca nie może bazować jedynie na zapisach w nim zawartych – załącznik nr 5 do SIWZ, 4) Pozostałą dokumentacją przetargową, 5) Zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi i technologicznymi, standardami bezpieczeństwa ppoż. i BHP, 6) Przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) i ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), 7) Poleceniami Zamawiającego, 6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), przedmiarze robót, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Wyżej wymienione dokumenty mają być traktowane jako wzajemnie uzupełniające się. Przedmiary robót (zał. nr 5 do SIWZ) należy traktować jako element pomocniczy przy przygotowywaniu oferty. Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlane. Zamawiający przyjmuje, że cenę ryczałtową podano prawidłowo, bez względu na sposób jej obliczenia. 7. Wykonawca przyjmując do realizacji przedmiot zamówienia zapewnia: 1) ilość i rodzaj sprzętu gwarantującego wykonanie zadania, 2) dostawę wszelkich materiałów budowlanych i pomocniczych oraz urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 3) przygotowanie na dzień umownego zakończenia robót atestów materiałowych, badań laboratoryjnych, pomiarów, potwierdzonych przez kierownika budowy, 4) miejsce odwozu urobku na odkład Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie (w szczególności zobowiązuje się do odwozu z miejsca wykonywania umowy na swój koszt i we własnym zakresie powstałych na skutek ww. robót odpadów, a w szczególności pozostałych i niewykorzystanych wyrobów budowlanych, ziemi, humusu, itp.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5 000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. 54 1240 4748 1111 0000 4879 9346, z adnotacją: Wadium na przetarg pn. „Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP w Ochojnie”, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804). 4. Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu należy złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu na wniesienie wadium - w formie oryginału, w osobnej kopercie lub w formie elektronicznej poprzez miniPortal, zgodnie z opinią zawartą na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/zasady-wnoszenia-niepienieznych-form-wadium-przez-wykonawcow-ubiegajacych-sie-o-udzielenie-zamowien-publicznych-w-postepowaniach-wszczetych-po-dniu-17-pazdziernika-2018-r. 5. Termin wniesienia wadium: 15.04.2020 r., godz. 9:30. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniądza przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 6. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (zał. 1 do SIWZ), 2) Kosztorys ofertowy uproszczony, 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach