Przetargi.pl
Świadczenie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w budynkach oraz świadczenie usług utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni na terenie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza ogłasza przetarg

 • Adres: 31-934 Kraków, os. Centrum E
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126 448 835 , fax. 126 445 897
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza
  os. Centrum E 2
  31-934 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 448 835, fax. 126 445 897
  REGON: 28049400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.e-cea.pl/1001/zamowienia-publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w budynkach oraz świadczenie usług utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni na terenie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Zamawiającego. Utrzymania czystości na przynależnym terenie zewnętrznym, utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych i roślinności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) obejmujące okres związania ofertą. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: NBP 27 1010 1270 0015 5713 9120 1000 3. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na nieoprocentowanym rachunku bankowym. Wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 7.1.1. W celu wykazania posiadania zdolności zawodowej wykonania zamówienia Wykonawca musi wykazać, że: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali bądź wykonują co najmniej dwie usługi (umowy), z których każda obejmuje swoim zakresem usługi sprzątania wewnątrz obiektu lub obiektów (o łącznej powierzchni minimum 8000 m2 ) i o wartości usługi (wykonywanej w ramach jednej umowy) nie mniejszej niż 500.000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych brutto) oraz usługi utrzymania czystości na terenie zewnętrznym i pielęgnacji zieleni o powierzchni łącznej minimum 2 ha i o wartości usługi (wykonywanej w ramach jednej umowy) nie mniejszej niż 100.000,00 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto). W przypadku kilku wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie przynajmniej jeden musi przedstawić poświadczenie doświadczenia utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych o łącznej powierzchni minimum 8000 m2 i o wartości usługi (wykonywanej w ramach jednej umowy) nie mniejszej niż 500.000,00 PLN brutto (słownie: czterysta pięćset tysięcy złotych brutto) i przynajmniej jeden musi przedstawić poświadczenie utrzymania czystości na terenie zewnętrznym i pielęgnacji zieleni o powierzchni łącznej minimum 2 ha i o wartości usługi (wykonywanej w ramach jednej umowy) nie mniejszej niż 100.000,00 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto). b) w zakresie środków organizacyjno-technicznych w celu zapewnienia jakości Wykonawca spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 lub równoważnej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach