Przetargi.pl
Roboty związane z wykonaniem remontów cząstkowych i napraw nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu suskiego w 2020 roku

Powiat Suski ogłasza przetarg

 • Adres: 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 875 79 00 , fax. 33 874 15 52
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Suski
  ul. Kościelna 5 b
  34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie
  tel. 33 875 79 00, fax. 33 874 15 52
  REGON: 07218167500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatsuski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty związane z wykonaniem remontów cząstkowych i napraw nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu suskiego w 2020 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty związane z wykonaniem remontów cząstkowych i napraw nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu suskiego w 2020 roku. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części: ZADANIE nr 1: Roboty związane z wykonaniem remontów cząstkowych i napraw nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu suskiego w 2020 roku na drogach: Nr 1696 K Stryszawa -Roztoki; Nr 1697 K Lachowice -Koszarawa ; Nr 1698 K Pewelka – Hucisko – Krale; Nr 1699 K Ślemień -Lachowice ; Nr 1700 K Jeleśnia – Pewelka – Hucisko, Nr 1702 K Kuków – Krzeszów – Tarnawa, Nr 1703 K Stryszawa – Krzeszów, Nr 1704 K Mucharz – Śleszowice, Nr 1705 K Barwałd – Zembrzyce, Nr 1710 K ul. Zasypnica w Suchej Beskidzkiej, Nr 1689 K Budzów -Bieńkówka ; Nr 1707 K Brody-Palcza, ZADANIE nr 2: Roboty związane z wykonaniem remontów cząstkowych i napraw nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu suskiego w 2020 roku na drogach: Nr 1697 K Lachowice -Koszarawa ; Nr 1689 K Budzów -Bieńkówka ; Nr 1699 K Ślemień -Lachowice ; Nr 1700 K Jeleśnia – Pewelka – Hucisko, Nr 1705 K Barwałd – Zembrzyce, Nr 1706 K Stronie -Zachełmna ; Nr 1708 K Baczyn- Bieńkówka. ZADANIE nr 3 Roboty związane z wykonaniem remontów cząstkowych i napraw nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu suskiego w 2020 roku na drogach: Nr 1688 K Maków - Żarnówka - Wieprzec; Nr 1690 K Maków - Grzechynia - Zawoja; Nr 1714 K ul. Kościelna - Makowska Góra w Makowie Podhalańskim; Nr 1715 K ul. Za Wodą w Makowie Podhalańskim; Nr 1718 K Skawica-Rotnia-Juszczyn; Nr 1691K Skawica – Juszczyn, Nr K 1692 Zawoja - Sucha Góra, Nr 1694 K Jeleśnia – Koszarawa – Zawoja, Nr 1695 K Stryszawa-Zawoja ZADANIE nr 4 Roboty związane z wykonaniem remontów cząstkowych i napraw nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu suskiego w 2020 roku na drogach: Nr 1688 K Maków - Żarnówka - Wieprzec; Nr 1714 K ul. Kościelna - Makowska Góra w Makowie Podhalańskim; Nr 1718 K Skawica-Rotnia-Juszczyn; Nr 1691K Skawica – Juszczyn; Nr K 1692 Zawoja - Sucha Góra ZADANIE nr 5 Roboty związane z wykonaniem remontów cząstkowych i napraw nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu suskiego w 2020 roku na drogach: Nr K 1668 Rabka – Skawa – Naprawa; Nr K 1685 Pcim – Jordanów; Nr K1684 Jordanów – Mąkacz – Bystra; Nr K 1686 Łętownia – Naprawa; Nr K 1709 Sidzina – Sidzina Górna; Nr K 1683 Jordanów – Sidzina ZADANIE nr 6 Roboty związane z wykonaniem remontów cząstkowych i napraw nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu suskiego w 2020 roku na drogach: Nr K 1668 Rabka – Skawa – Naprawa; Nr K 1685 Pcim – Jordanów; Nr K 1669 Jordanów – Spytkowice; Nr K1684 Jordanów – Mąkacz – Bystra; Nr K 1686 Łętownia – Naprawa; Nr K 1709 Sidzina – Sidzina Górna; Nr K 1683 Jordanów – Sidzina, 1677K Zubrzyca – Sidzina – Bystra – Łętownia. 3. Zakres robót opisany przedmiarami robót (załączniki nr Ia- If siwz) stanowi zakres robót gwarantowanych do wykonania, co oznacza, że Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania go w całości w terminie który zaoferuje w punkcie 4a formularza ofertowego. Dodatkowo Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na zwiększeniu zakresu zamówienia, w tym na powtórzeniu robót opisanych przedmiarami robót, jeżeli zajdzie taka konieczność. W takim przypadku Wykonawca na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany wykonać zwiększony zakres robót w terminie 14 dni od zamówienia przesłanego do niego faxem lub e-mailem. Prace wykonywane w ramach zwiększenia zakresu zamówienia (opisanego prawem opcji) mogą kształtować się dowolnie w zakresie ilości wykonywanych prac – w zależności od zapotrzebowania określonego przez Zamawiającego, jednakże przy zachowaniu cen jednostkowych określonych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy złożonych wraz z ofertą przetargową. Łączna wartość brutto złożonych zamówień tj. zamówienia gwarantowanego oraz ewentualnych zamówień objętych prawem opcji nie przekroczy kwoty: dla Części nr 1: 60.000,00 zł; dla Części nr 2: 100.000,00 zł; dla Części nr 3: 130.000,00 zł, dla Części nr 4: 440.000,00 zł, dla Części nr 5: 60.000,00 zł, dla Części nr 6: 110.000,00 zł pozostałe informacje w siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do wypełnionego formularza oferty (wzór stanowi Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) oferent jest zobowiązany dołączyć następujące dokumenty: 1) sporządzone (na podstawie przedmiarów robót załączonych do siwz) przez wykonawcę kosztorysy ofertowe stanowiące Załącznik A - dla części nr 1 zamówienia, Załącznik B dla Części nr 2 zamówienia, Załącznik C - dla Części nr 3 zamówienia, Załącznik D - dla Części nr 4 zamówienia, Załącznik E - dla Części nr 5 zamówienia, Załącznik F - dla Części nr 6 zamówienia do formularza oferty (w zależności od Części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę), 2) oświadczenie - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do siwz, 3) oświadczenie– wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do siwz, 4) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach