Przetargi.pl
„Termomodernizacja budynku publicznej szkoły podstawowej w miejscowości Misie”

Gmina Międzyrzec Podlaski ogłasza przetarg

 • Adres: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 712 496
 • Data zamieszczenia: 2021-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Międzyrzec Podlaski
  ul. Warszawska 20
  21-560 Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie
  tel. 833 712 496
  REGON: 30237428000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://miedzyrzecgmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Termomodernizacja budynku publicznej szkoły podstawowej w miejscowości Misie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na termomodernizacji istniejącego budynku szkoły podstawowej zlokalizowanej w miejscowości Misie, Gmina Międzyrzec Podlaski. 2. Inwestycja, której dotyczy niniejsze zamówienie prowadzona będzie w obrębie budynku szkoły, zlokalizowanego na działkach nr 924 i 925/1 w m. Misie, pod adresem Misie 118, 21-560 Międzyrzec Podlaski. Budynek szkoły jest budynkiem o dwóch kondygnacjach nadziemnych, bez podpiwniczenia, z jednokondygnacyjnym łącznikiem prowadzącym do hali sportowej i jej zaplecza sanitarnego. Powierzchnia zabudowy całego budynku wynosi 1.557,67 m2, kubatura 8.175,75 m3 oraz wymiary w rzucie odpowiednio S x L = 47,85 m x 63,65 m i wysokość ok.8,50 m. Konstrukcja budynku wykonana jest w technologii tradycyjnej, o ścianach murowanych, otynkowanych oraz drewnianej, płatwiowo-kleszczowej konstrukcji dachu. 3. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych, obejmujących swym zakresem: a) modernizację instalacji grzewczej poprzez m.in.: zastosowanie pompy ciepła (zestawu pompowego w postaci kaskady pomp ciepła) typu solanka-woda o mocy min. 200 kW z dolnym źródłem w postaci sond gruntowych; wykonanie instalacji kotłowni, a w tym m.in. montaż zbiorników buforowych, pomp obiegowych, orurowania, armatury oraz osprzętu; wymiana istniejących instalacji centralnego ogrzewania, a w tym grzejników wraz z orurowaniem; doprowadzenie obszarów prowadzonych prac do stanu istniejącego; b) budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż PV 11,52kWp, a w tym m.in.: weryfikacja stanu istniejących zabezpieczeń oraz ich wymiana w przypadku rozbieżności w stosunku do założeń projektowych; dostosowanie układu pomiarowo- rozliczeniowego do potrzeb dostawcy i odbiorcy energii; montaż konstrukcji wsporczych (nośnych) na dachach budynku; montaż instalacji uziemienia; montaż modułów fotowoltaicznych; montaż inwertera, aparatury – rozdzielnic wraz z zabezpieczeniami; montaż wewnętrznej i zewnętrznej trasy kablowej, przyłączenie instalacji PV do istniejącej tablicy bezpiecznikowej budynku; uruchomienie systemu zarządzania energią TIK; c) wymianę instalacji oświetlenia na energooszczędne typu LED, a w tym m.in.: demontaż istniejących opraw oświetleniowych; montaż przewodów elektrycznych dla przedłużenia istniejącej instalacji oraz dla potrzeb projektowanego oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego; montaż czujek ruchu w pomieszczeniach sanitariatów, montaż gniazd wtykowych i włączników; wymiana opraw oświetleniowych na typu LED; rozbudowa rozdzielnic o dodatkowe zabezpieczenia przepięciowe i nadmiaroprądowe, funkcję załączania oświetlenia nocnego zegarem astronomicznym oraz inne roboty związane (m.in. montaż głównego wyłącznika pożarowego prądu); odtworzenie tynków w zakresie przeprowadzonych prac.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach