Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku Przedszkola Smerfy w Raszkowie

Gmina Raszków ogłasza przetarg

 • Adres: 63440 Raszków, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 343 510 , fax. 627 350 665
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Raszków
  Rynek 32
  63440 Raszków, woj. wielkopolskie
  tel. 627 343 510, fax. 627 350 665
  REGON: 53043600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.raszkow.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku Przedszkola Smerfy w Raszkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola ,,Smerfy” w Raszkowie polegającej na: - obróbkach blacharskich, - ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi, - ułożeniu wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, - malowaniu farbami elewacyjnymi, - wyrównaniu podłoża na schodach wejściowych oraz do piwnicy, - demontażu i montażu rur spustowych, instalacji odgromowej, elementów wentylacji, tablic informacyjnych,dzwonków, uchwytów, przycisków alarmowych, śmietników, skrzynki elektrycznej, kamer, oprawy oświetleniowej, przewodów elektrycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (pkt 5.4. SIWZ); b) spełniają warunki udziału w postępowaniu. -O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, c) zdolności technicznej lub zawodowej ? określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach