Przetargi.pl
Budowa ulicy Szpitalnej (d. ul. Fiołkowa) w Puszczykowie

Miasto Puszczykowo ogłasza przetarg

 • Adres: 62040 Puszczykowo, ul. Podleśna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8133225, 8983719 , fax. 618 133 225
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Puszczykowo
  ul. Podleśna 4
  62040 Puszczykowo, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8133225, 8983719, fax. 618 133 225
  REGON: 63125787400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.puszczykowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Szpitalnej (d. ul. Fiołkowa) w Puszczykowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę ulicy Szpitalnej (d. ul. Fiołkowa) wraz z kanalizacją deszczową. Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zwana dalej STWiORB stanowiące załącznik SIWZ. Załączony do SIWZ przedmiar robót ma wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje wycinkę drzew w ilości: - czeremcha – 1 szt. o obwodzie ok. 175 cm - wiąz – 1 szt. o obwodzie ok. 39 cm - brzoza – 7 szt. o obwodzie: 35 cm, 63 cm, 62 cm, 59 cm, 64 cm, 34 cm, 50 cm - sosna – 2 szt. o obwodzie ok. 25 cm Występujące w dokumentacji projektowej, STWiORB i przedmiarze robót nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, STWiORB i przedmiarze robót pod warunkiem zapewnienia parametrów równoważnych - nie gorszych niż określone w tych dokumentach. Oferta równoważna musi spełniać wymagania techniczne, eksploatacyjne i jakościowe ujęte w SIWZ. Zaproponowany asortyment nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego. W przypadku oferty równoważnej Wykonawca wskaże różnice, które jednoznacznie zostaną opisane w kartach katalogowych zaoferowanych produktów wraz z podaniem nazwy handlowej i nazwy producenta. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Pod pojęciem „parametry równoważne - nie gorsze” Zamawiający rozumie parametry o co najmniej takich samych lub wyższych standardach jakościowych, niż wskazane w wyżej wymienionych dokumentach. W przypadku opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 złotych (słownie: osiem tysięcy 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz ofertowy (wypełniony i podpisany) z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ, b) oryginał dokumentu wadium, a przypadku wniesienia wadium w pieniądzu dowód wpłacenia wadium (jeśli dotyczy), c) tabelę elementów scalonych, d) pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach