Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży.

MIASTO CHEŁMŻA ogłasza przetarg

 • Adres: 87-140 Chełmża, ul. gen. Józefa Hallera 2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 639 23 30
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO CHEŁMŻA
  ul. gen. Józefa Hallera 2
  87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 639 23 30
  REGON: 871118690
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.chelmza.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży”. Część I wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” termomodernizacji budynku hali sportowo-widowiskowej przy ul. gen. J. Hallera 17a w ChełmżyPrzedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży”. Część II wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej dla budynku hali sportowo-widowiskowej przy ul. gen. J. Hallera 17a w Chełmży.Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży”. Część III wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej dla budynku Pływalni Krytej przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:Dot. części/ zadania nr 1: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy i 00/100 zł)Dot. części/ zadania nr 2: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset i 00/100 zł);Dot. części/ zadania nr 3: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset i 00/100 zł).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e, zgodnie z poniższym:d) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:dla Części I:d1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert) minimum jedno zadanie (zamówienie/umowę), maksymalnie dwa zadania (zamówienia/umowy), spełniające łącznie następujące warunki:• polegające na wykonaniu termomodernizacji obiektu kubaturowego (w tym: wymianę stolarki, docieplenie ścian, docieplenie dachu) lub obejmujące lub między innymi obejmujące wykonanie termomodernizacji obiektu kubaturowego (w tym: wymianę stolarki, docieplenie ścian, docieplenie dachu)• o łącznej wartości zadania/zadań (mającego/ mających na celu wykazanie spełnienia niniejszego warunku) nie mniejszej niż 900 000,00 zł brutto (słownie: dziewięćset tysięcy i 00/100 zł).Wskazana powyżej wartość robót dotyczy jednego lub dwóch zadań/ zamówień/ umów, tj. w celu potwierdzenia spełniania ww. warunków można sumować wartości robót zrealizowanych w ramach kilku zadań, tj. maksymalnie 2 zadań.dla Części II:d1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert) jedno zamówienie (w tym zadanie, umowę itp.) spełniające łącznie następujące warunki:- o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy i 00/100 zł).- polegające na dostawie wraz z montażem instalacji opartej na systemie fotowoltaicznym (systemach fotowoltaicznych),- o łącznej mocy instalacji nie mniejszej niż 25 kWp.Wskazana wartość robót dotyczy jednego zadania - w celu potwierdzenia spełniania ww. warunków nie można sumować wartości robót zrealizowanych w ramach kilku zadań.dla Części III:d1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert) jedno zamówienie (w tym zadanie, umowę itp.) spełniające łącznie następujące warunki:- o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy i 00/100 zł).- polegające na dostawie wraz z montażem instalacji opartej na systemie fotowoltaicznym (systemach fotowoltaicznych),- o łącznej mocy instalacji nie mniejszej niż 25 kWp.Wskazana wartość robót dotyczy jednego zadania - w celu potwierdzenia spełniania ww. warunków nie można sumować wartości robót zrealizowanych w ramach kilku zadań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach