Przetargi.pl
„Termomodernizacja budynku Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie” – Etap II (budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych)

Gmina Dzierżoniów ogłasza przetarg

 • Adres: 58-200 Dzierżoniów, ul. Piastowska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 325 695 , fax. 748 325 694
 • Data zamieszczenia: 2019-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dzierżoniów
  ul. Piastowska 1
  58-200 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie
  tel. 748 325 695, fax. 748 325 694
  REGON: 89071787500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ug.dzierzoniow.pl/zamowienia/ogloszenia

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie” – Etap II (budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności : 1) wykonanie pochylni przy wejściu głównym 2) wykonanie pochylni do sali gimnastycznej 6) wytyczenie pochylni w terenie i pomiar powykonawczy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach