Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku administracyjnego Nadleśnictwa Lubaczów

Nadleśnictwo Lubaczów ogłasza przetarg

 • Adres: 37-600 Lubaczów, ul. Słowackiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6321972, 6321201 , fax. 166 329 004
 • Data zamieszczenia: 2019-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Lubaczów
  ul. Słowackiego 20
  37-600 Lubaczów, woj. podkarpackie
  tel. 016 6321972, 6321201, fax. 166 329 004
  REGON: 65001649500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lubaczow/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna Lasów Państwowych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku administracyjnego Nadleśnictwa Lubaczów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Nadleśnictwa Lubaczów”. w tym: a) Ocieplenie stropu zewnętrznego nad wejściem głównym do budynku, od spodu, warstwą styropianu gr. 20 cm, o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/m*K, z tynkiem mineralnym lub akrylowym, zgodnie z technologią przyjętą w projekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodności λ , należy przeliczyć grubość warstwy ocieplenia tak, aby osiągnąć co najmniej współczynnik przenikania ciepła wyliczony w Audycie. b) Wymiana 3 szt. Istniejących drzwi wewnętrznych zamontowanych w przegrodach chłodzących oddzielających pomieszczenia ogrzewane od przestrzeni nieogrzewanej poddasza (w pom. Archiwum, korytarzu na II kondygnacji oraz pokoju na poddaszu) na nowe szczelne, ocieplone (Udrzwi max= 1,3 W/m2*K), wg projektu budowlanego. c) Ocieplenie dachów (skosów) ogrzewanych pomieszczeń poddasza oraz archiwum na II kondygnacji, płytami z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,037 W/m2*K i grubości 12 cm, z zabezpieczeniem wykonanej izolacji termicznej przed zniszczeniem oraz zawilgoceniem, zgodnie z technologią przyjętą w projekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materiału o innym współczynniku przewodności λ , należy przeliczyć grubość warstwy ocieplenia tak, aby osiągnąć co najmniej współczynnik przenikania ciepła wyliczony w Audycie. Uwaga: ze względów użytkowych nie przewiduje się ocieplenia dachu (skosów) w pomieszczeniach sanitarnych oraz zaplecza sali edukacyjnej na poddaszu – zbyt mała wysokość pomieszczeń. d) Ocieplenie ścian wewnętrznych oddzielających ogrzewane pomieszczenia na II kondygnacji i poddaszu od przestrzeni nieogrzewanego poddasza, od strony nieogrzewanego poddasza, płytami z wełny mineralnej o grubości 5 cm i współczynniku przewodności styropianu λ = 0,037 W/m2*K, wg technologii przyjętej w projekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materiału o innym współczynniku przewodności λ, należy przeliczyć grubość warstwy ocieplenia tak, aby osiągnąć co najmniej współczynnik przenikania ciepła wyliczony w Audycie. Uwagi: a. Ze względu na brak dostępu (od strony strychu) do fragmentów ścian wewnętrznych ogrzewanych pomieszczeń na poddaszu, przewiduje się wykonanie otworów przełazowych do przestrzeni nieogrzewanego poddasza. b. Ze względów technicznych nie przewiduje się ocieplenia fragmentu ściany wewnętrznej oddzielającej pom. Zaplecza i archiwum na ogrzewanym poddaszu od nieogrzewanej przestrzeni poddasza – wymiar przestrzeni roboczej uniemożliwia wykonanie jakichkolwiek prac montażowych. e) Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem (nad I i II kondygnacją) płytami styropianowymi lub z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,04 W/m2*K i grubości 22 cm, z zabezpieczeniem wykonanej izolacji termicznej przed zniszczeniem oraz zawilgoceniem, zgodnie z technologią przyjętą w projekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materiału o innym współczynniku przewodności λ , należy przeliczyć grubość warstwy ocieplenia tak, aby osiągnąć co najmniej współczynnik przenikania ciepła wyliczony w Audycie. Uwaga: ze względu na brak dostępu do fragmentów stropów, przewiduje się wykonanie otworów przełazowych do przestrzeni nieogrzewanego poddasza. f) Wymiana 3 szt. Istniejących drzwi zewnętrznych na nowe szczelne, ocieplone (Udrzwi max= 1,3 W/m2*K), wg projektu budowlanego. g) Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem (nad ogrzewanymi pomieszczeniami poddasza) płytami z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,044 W/m2*K i grubości 10 cm, z zabezpieczeniem wykonanej izolacji termicznej przed zniszczeniem oraz zawilgoceniem, zgodnie z technologią przyjętą w projekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materiału o innym współczynniku przewodności λ ,należy przeliczyć grubość warstwy ocieplenia tak, aby osiągnąć co najmniej współczynnik przenikania ciepła wyliczony w Audycie. h) Wymiana istniejących okien na nowe o niższym współczynniku przenikania ciepła (Uokna max= 0,9 W/m2*K oraz U okna max= 1,1 W/m2*K dla okien połaciowych), o maksymalnej przepuszczalności powietrza przy ciśnieniu 100 Pa – 2,25 m3/(m*h) w odniesieniu do długości linii stykowej lub 9 m3/(m*h) w odniesieniu do pola powierzchni, wg projektu budowlanego. i) Ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu gr. 10 cm, o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,033 W/m2*K z tynkiem mineralnym lub akrylowym i dociepleniem ościeży styropianem gr. 2 cm, po uprzednim osuszeniu i odgrzybieniu ścian (jeśli zajdzie taka konieczność) oraz wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, zgodnie z technologią przyjętą w projekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodności λ , należy przeliczyć grubość warstwy ocieplenia tak, aby osiągnąć co najmniej współczynnik przenikania ciepła wyliczony w Audycie. j) Modernizacja systemu wentylacji – montaż nowoczesnych central nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepła (osobny układ dla I i II kondygnacji oraz poddasza użytkowego), z nagrzewnicami wodnymi, wentylatorami z falownikami oraz wykonanie układu przewodów wentylacyjnych. Nowy układ wentylacji umożliwiać będzie płynną regulację powietrza w zależności od bieżących potrzeb oraz będzie objęty systemem monitorowania i zarządzania energią. k) Modernizacja systemu grzewczego - montaż gazowej pompy ciepła powietrzewoda w wersji wyciszonej, pracującej jako podstawowe źródło ciepła, która w okresach maksymalnego obciążenia cieplnego wspomagana będzie kondensacyjnym kotłem gazowym zamontowanym w pomieszczeniu kotłowni. Ponadto przewiduje się wymianę stalowych przewodów instalacji grzewczej, montaż zaworów termostatycznych z głowicami o działaniu proporcjonalno- całkującym PI z funkcją adaptacyjną i optymalizującą, nowej armatury odpowietrzającej i odcinającej. W związku z planowanym obniżeniem parametrów obliczeniowych czynnika grzewczego, pomimo zmniejszenia zapotrzebowania mocy cieplnej budynku w wyniku termomodernizacji, w części pomieszczeń będzie zachodziła konieczność zwiększenia mocy zainstalowanej emitorów ciepła. Szczegóły techniczne dostosowania instalacji do nowych potrzeb cieplnych winien zawierać projekt budowlany modernizacji instalacji c.o. Zgodnie z wymaganiami Inwestora nowy system grzewczy należy wyposażyć w system zarządzania energią, który umożliwi gromadzenie i przetwarzanie danych w sposób umożliwiający szybką identyfikację wszelkiego typu stanów awaryjnych oraz nieprawidłowości w pracy systemu i urządzeń powodujących spadek efektywności wykorzystania i wzrost zużycia energii, jak również monitorowanie osiągniętych w wyniku wdrożenia tych środków efektów energetycznych. l) Montaż ogniw fotowoltaicznych – na południowych połaciach dachu. Instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z 17 szt. Modułów o mocy 260 W i wymiarach 1670cm x 983cm każdy. Projektowana instalacja będzie produkować prąd dla potrzeb instalacji technicznych budynku oraz innych odbiorników elektrycznych. Ponadto przewiduje się montaż systemu monitorowania i zarządzania energią. m) Modernizacja systemu oświetlenia – wymiana istniejących opraw oświetleniowych na nowe o wyższej skuteczności z źródłami światła typu LED, zastosowanie czujników ruchu z opóźnieniem czasowym wyłączenia w sanitariatach oraz zegara astronomicznego zawierającego harmonogram załączeń w funkcji czas wschodów i zachodów słońca do sterowania oświetlenia zewnętrznego zamontowanego na budynku. n) Malowanie ścian wewnątrz budynku administracyjnego o) Montaż 4 szt. drzwi wewnętrznych wyposażonych w system kontroli dostępu w oparciu o czytnik obsługujący karty zbliżeniowe p) Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych. Dokładny opis robót budowlanych w załącznikach nr 8 - 13 UWAGA; • W przypadku niezgodności pomiędzy przedmiarem robót a projektem obowiązują zapisy zawarte w projekcie. • Wszystkie prace budowlane będą wykonywane w budynku zasiedlonym w pełnej obsadzie osobowej i nie mogą powodować istotnych zakłóceń w funkcjonowaniu biura, ponieważ w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7,00 – 15.00, nie będzie można prowadzić robót wyzwalających opary szkodliwe dla zdrowia oraz powodujących powstawanie nadmiernego natężenia hałasu. • Na wniosek wykonawcy podczas wykonania robót budowlanych, możliwe jest udostepnienie całego 1 piętra, jednak taka możliwość i terminy realizacji muszą zostać opisane w harmonogramie podpisanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego. • Prace budowlane prowadzone będą podczas normalnej pracy biura, w związku z powyższym prace, podczas których może dojść do wyłączenia instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, telefonicznej czy komputerowej mogą być prowadzone pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia ich terminów z Zamawiającym. • W celu minimalizacji zakłóceń pracy biura, Zamawiający udostępni - na wniosek Wykonawcy – obiekt do prowadzenia robót w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w dniach wolnych od pracy. • Wszystkie kolory i wzory materiałów wykończeniowych oraz mebli i innego wyposażenia wymagają uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym i projektantem przed dokonaniem dostawy • Wykonawca w trakcie prowadzenia robót budowlanych musi stosować DRZWI FOLIOWE PRZECIWPYŁOWE (lub podobne), w celu zabezpieczenia pozostałej powierzchni biurowej przed zapyleniem. Przewiduje się konieczność montażu min 4 takich drzwi (1 powierzchnia do osłonięcia drzwiami min. 6m2).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 14.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości - 30 000,00 zł, 14.2 . Wadium należy wnieść w terminie do dnia 13.06.2019 r do godz. 11.00 14.3. W zależności od wyboru wykonawcy, wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : a) Pieniądzu Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: PEKAO S.A. I Oddz. W Lubaczowie nr: 93 1240 2584 1111 0000 3944 5436; w terminie zapewniającym jego wpływ na wskazane konto przed terminem składania ofert. Kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę uznania środków na koncie Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (oryginał); c) gwarancjach bankowych (oryginał); d) gwarancjach ubezpieczeniowych (oryginał); e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (oryginał). f) Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeniach (oryginał) musi zostać złożone w Kasie Zamawiającego (pokój nr 111, pierwsze piętro) ponadto musi : obejmować cały okres związania ofertą, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Dokument w formie gwarancji /poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie, bezwarunkowo na każde pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium do zapłaty żądanej kwoty do wysokości nie przekraczającej sumy gwarancyjnej stanowiącej kwotę wadium, zgodnie z warunkami przetargu. Gwarancja/poręczenie musi być podpisane przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 14.4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. ustawy pzp. 14.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp , z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp , oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP , pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp , co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14.6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 14.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 14.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 14.10. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda numeru konta na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający dokona zwrotu wadium na konto, z którego dokonano wniesienia wadium. Wykonawca ponosi pełne konsekwencje wynikające z pomyłek w podaniu numeru konta. Zamawiający prosi o wpisanie numeru konta w następującym formacie: 14.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy pzp. 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1b. ustawy pzp. które zostały określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz potwierdzone w treści siwz

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach