Przetargi.pl
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Żarnowiec

Gmina Żarnowiec ogłasza przetarg

 • Adres: 42-439 Żarnowiec, Krakowska 34
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 326449320
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żarnowiec
  Krakowska 34
  42-439 Żarnowiec, woj. śląskie
  tel. 326449320
  REGON: 276258902
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ugzarnowiec.madkom.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Żarnowiec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Żarnowiec”zakres robót obejmuje termomodernizacje dwóch budynków użyteczności publicznej tj budynek Urzędu Gminy i budynek SPZOZ w żarnowcu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (Stanowiące załącznik do SWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy.1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;4) Zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej na kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 zł brutto .Uwaga:1) Pojęcia: budynek, budowa, przebudowa - należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn.zm.).2) Jeżeli zakres wykonanego zadania, obejmuje również inny rodzaj robót budowlanych niż wymagany przez Zamawiającego do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, należy w wykazie wykonanych robót wydzielić wartość wymaganych robót z wartości całego zadania.3) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.4) Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.5) Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeńlub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisóworaz zrzeszonymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117)lub spełniającymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) tj. osobami, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniających wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”)Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-26

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach