Przetargi.pl
,,Modernizacja dróg w Gminie Koszęcin''

Gmina Koszęcin ogłasza przetarg

 • Adres: 42-286 Koszęcin, Powstańców 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343576100 , fax. 343576108
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Koszęcin
  Powstańców 10
  42-286 Koszęcin, woj. śląskie
  tel. 343576100, fax. 343576108
  REGON: 151398468
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koszecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Modernizacja dróg w Gminie Koszęcin''
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont ul. Sikorskiego i Słowackiego w Koszęcinie. Ulica Sikorskiego łączy się poprzez skrzyżowania zwykłe z drogami gminnymi ulicą Szkolną, Słowackiego oraz ulicą Śląską. Ulica Słowackiego łączy się poprzez skrzyżowania zwykłe z drogami gminnymi ulicą Leśną, Sikorskiego, Poprzeczną, Zieloną oraz z drogą wojewódzką ulicą Sobieskiego. Remontowane drogi będą miały wykonaną nową nawierzchnię asfaltową oraz zostaną wymienione krawężniki.Zestawienie powierzchni ulicy Sikorskiego: · nawierzchnia z betonu asfaltowego – 2719,5 m2 · Krawężnik betonowy 15x22x100 - 892,48 mZestawienie powierzchni ulicy Słowackiego: · nawierzchnia z betonu asfaltowego – 2198,40 m2 · Krawężnik betonowy 15x22x100 - 884,96 mPrzedmiotem zamówienia jest remont ul. Wolności w Koszęcinie.Ulica Wolności łączy się poprzez skrzyżowania zwykłe z drogami gminnymi ulicą Dworcową, Nową, Korfantego, Batorego oraz Opiełki.Remontowana droga będzie miała wykonaną nową nawierzchnię asfaltową oraz zostaną wymienione krawężniki.Zestawienie powierzchni ulicy Wolności: · nawierzchnia z betonu asfaltowego – 2653,40 m2 · Krawężnik betonowy 15x22x100 - 1091,78 mPrzedmiotem zamówienia jest remont ul. Piaskowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Koszęcin. Ulica Piaskowa łączy się poprzez skrzyżowania zwykłe z drogami gminnymi ulicą Przemysłową, Bramkową, Wrzosową, Fiołkowa, Narcyzową, Krokusową, Konwaliową oraz Frezjową. W ramach zadania planowany jest również remont kanalizacji deszczowej na ul. Piaskowej w Koszęcinie, który będzie realizowany na następujących działkach: 2999/56, 2995/32, 3392/32, 3391/32, 374/56, 3328/102, 3322/102, 3316/102, 270/88, 2411/98, 2409/101, 2407/101, 2049/101, 94/19 są to działki drogowe przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne lokalne. Występuje w nich uzbrojenie w postaci wodociągu, kanału sanitarnego, kanału deszczowego, rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych i kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych.Remont kanalizacji deszczowej należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Na długości drugiego remontowanego odcinka drogi ul. Piaskowej w Koszęcinie znajduje się wiadukt kolejowy. Droga gminna ulica Piaskowa jest to droga dojazdowa łączącą drogę gminną ulicę Św Trójcy, ulicę Kolejową i ulicę Przemysłową, jest to droga dojazdowa która umożliwia komunikację między sąsiednimi ulicami jak również pozwala mieszkańcom na dojazd do swoich posesji. Wzdłuż rozpatrywanego odcinka drogi, zlokalizowane są domy jednorodzinne. Zakres opracowania znajduje się w całości w obrębie pasa drogowego na działkach nr 374/56; 540/32; 2995/32; 2996/32; 2999/56; 311/60; 3006/51; 2991/51; 2990/51; 3004/56.UWAGA: Należy zachować istniejące światło wiaduktu kolejowego.Zestawienie powierzchni ul. Piaskowej:· nawierzchnia z betonu asfaltowego – 4387,50 m2· nawierzchnia z betonu asfaltowego drogi pod wiaduktem – 1594,2 m2 · wyrównanie betonem asfaltowym - 199 t· parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu:-Kanał deszczowy wykonany z rury K2-Kan propylenowej o podwójnej ściance:· Ø800; SN10; L= 115,0 m;· Ø600; SN10; L= 312,5 m;· Ø500; SN10; L= 274,5 m;· Ø400; SN8; L= 104,0 m;· Ø315; SN8; L= 99,0 m;· Ø250; SN8; L= 6,0 m;· Przykanaliki do wpustów deszczowych lub do posesji· Wpusty uliczne betonowe · Studnie betonowe z włazem · Powierzchnia rzeczywista zlewni, która docelowo będzie zasilała w wody opadowe i roztopowe projektowany kanał wynosi ok. 26,8 haUWAGA: Wykonawca przekaże Zamawiającemu kratki ściekowe wpustów ulicznych oraz włazy do studni kanalizacji deszczowej pochodzące z demontażu.Przebudowa ulicy Leśnej z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Strzebiń.Ulica Leśna w Strzebiniu jest to droga dojazdowa do istniejących posesji oraz działek niezabudowanych i łąk . Jest to droga łącząca się poza zakresem z ulicą Dubielowską oraz Powstańców Śląskich, droga służy jako dojazd do okolicznych posesji znajdujących się przy ulicy Leśnej. Połączenia z wymienionymi drogami odbywają się za pomocą skrzyżowań prostych zwykłych, skrzyżowania występujące na odcinku przebudowywanym zostaną przebudowane wraz z ulicą Leśną w granicach pasa drogowego. Istniejąca jezdnia jest jedno pasowa dwukierunkowa o nawierzchni utwardzonej za pomocą mieszanin piasków żużli oraz kruszywa. Na całej szerokości i długości nawierzchnia jezdni nie posiada parametrów technicznych wymaganych dla tej klasy drogi.Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Leśnej w miejscowości Strzebiń, będzie realizowana na przedmiotowych działkach: 1665, 1671/11, 1671/22, 1671/24, 1672/4, 1672/6, 1672/13, 1672/17, 1672/24. Są to działki przeznaczone pod drogi gminne dojazdowe. W drogach tych jest niepełne uzbrojenie podziemne: częściowo występuje w nich sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kable energetyczne. W związku z planowanym remontem drogi pojęto decyzję o uzupełnieniu uzbrojenia i budowie wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic posesji.Projektowana przepompownia ścieków zlokalizowana w Strzebiniu przy ul. Leśnej wymaga zasilania w energię elektryczną. Wzdłuż ww. ulicy przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna mogąca zasilić w energię elektryczną przedmiotową przepompownię. Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia Tauron Dystrybucja S.A. zabuduje zestaw złączowo-pomiarowy przy stanowisku słupowym na działce 1672/17.Po przebudowie drogi nie zmieni się jej klasa, nie zmieni się również dotychczasowy układ komunikacyjny i dostępność do dróg położonych obok.1) Rozbiórki oraz roboty drogowe: · Rozbiórka nawierzchni i konstrukcji drogi· Rozbiórka nawierzchni i konstrukcji zjazdów· Rozbiórka nawierzchni i konstrukcji poboczy· Wykonanie nowej konstrukcji drogi,· wykonanie nowej nawierzchni drogi, · Wykonanie nowej konstrukcji zjazdów· wykonanie nowej nawierzchni zjazdów· Wykonanie nowej konstrukcji poboczy,· wykonanie nowej nawierzchni poboczy,· Zabezpieczenie istniejących sieci,· Urządzenie zieleni,· Budowa i montaż wodociągu2) Przewiduje się następującą kolejność realizacji robót przy rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków: 1. Wytyczenie trasy projektowanych sieci i obiektów. 2. Wykonanie wykopów i roboty montażowe kanalizacji, budowa studni.3. Przygotowanie wykopu a następnie osadzenie przepompowni ścieków.4. Wizja kamerą kanałów.5. Wykonanie wykopów i roboty montażowe wodociągu.6. Próba szczelności wodociągu i przewodu tłocznego.7. Odbiory robót montażowych.8. Zasypka wykopów, uporządkowanie terenu w rejonie prowadzonych robót. 3) Projektowane zagospodarowanie działki przy rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej:a) Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi Nie dotyczy.b) Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków Przewiduje się odprowadzać ścieki bytowe za pośrednictwem projektowanego kanału do istniejącej sieci kanalizacyjnej miejscowości Strzebiń i dalej do istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków w Koszęcinie.c) Układ komunikacyjny Nie dotyczy.d) Sposób dostępu do drogi publicznej Nie dotyczy.e) Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu Wodociąg – PE Ø125x11,4 mm SDR 11 Lc=188,5 m Wodociąg – PE Ø90x8,2 mm SDR 11 Lc=2,0 m Kanał sanitarny grawitacyjny – PVC-U 200x5,9 klasa SN8 SDR 34; Lc=171,6 m Przykanaliki - PVC-U Ø160x4,7 klasa SN8 SDR 34; Lc=45,9 m Przewód tłoczny ścieków PE Ø75x4,5 mm SDR 17 L=81,0 m Hydranty nadziemne DN80 z zasuwami DN80 - 2 kpl. Zasuwy sieciowe DN100 z obudową i skrzynką uliczną – 5 kpl. Zasuwy sieciowe DN80 z obudową i skrzynką uliczną – 1 kpl. Studnie kanalizacyjne betonowe DN1,0 m z włazem typu ciężkiego – 4 kpl. Studzienki kanalizacyjne rewizyjno-połączeniowe Ø400 z tworzywa sztucznego, kineta zbiorcza, właz typu ciężkiego – 5 kpl. Przepompownia ścieków 1 kpl.Na terenie przewidzianym pod powyższą inwestycję występują następujące obiekty budowlane: • Sieć wodociągowa• Sieć kanalizacji sanitarnej• Kable energetyczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium:Zadanie 1 – 10.000,00 złZadanie 2 – 7.000,00 złZadanie 3 – 17.000,00 złZadanie 4 – 10.000,00 złWykonawca przystępujący do postępowania i składający oferty na wszystkie części jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 44.000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100)Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 462 z późn. zm.).Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy:Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie,ul. Kościuszki 11142-300 Myszkównr konta: 84 8288 0004 2000 0000 0013 0010
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: (dla części 1,2,3,4)1. nie podlegają wykluczeniu:- Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp (tzw. przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnychrozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507)- Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp (tzw. przesłanki wykluczenia fakultatywne).-Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.-Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 pkt 1, 2 i 5, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,b) zreorganizował personel,c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów,wewnętrznych regulacji lub standardów.Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa powyżej są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcęczynności, o których mowa powyżej nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-26

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach