Przetargi.pl
„„Modernizacja kanalizacji w zakresie wykonania odpowietrzeń wentylacyjnych” - powtórka

SPZOZ SZPITAL KOLEJOWY W WILKOWICACH-BYSTREJ ogłasza przetarg

 • Adres: 43-365 Wilkowice, Żywiecka 19
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SPZOZ SZPITAL KOLEJOWY W WILKOWICACH-BYSTREJ
  Żywiecka 19
  43-365 Wilkowice, woj. śląskie
  REGON: 010657175
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital-kolejowy.com/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „„Modernizacja kanalizacji w zakresie wykonania odpowietrzeń wentylacyjnych” - powtórka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania p.n. „„Modernizacja kanalizacji w zakresie wykonania odpowietrzeń wentylacyjnych” - powtórka.2. Zakres zamówienia został określony w dokumentacji inwestycji stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ (PFU Instalacji Kanalizacji Sanitarnej). Ponadto, podstawowy zakres zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji inwestycyjnej, obejmującej wszystkie branże wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: specyfikację techniczną, projekt techniczny, przedmiar, kosztorys (zgodnie z § 4. ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021, poz. 2454).Wykonawca zobowiązany jest także w imieniu Zamawiającego uzyskać zgody, opinie, itp. - wymagane przepisami prawa, a niezbędne do użytkowania Instalacji Kanalizacji Sanitarnej. Dokumentacja projektowa, wykonana przez Wykonawcę zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, winna być przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej (3 egz.) i wersji elektronicznej (1 egz. – DVD/CD).Uwaga: Zakres przedmiotu zamówienia nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłaszania prac budowlanych. 3. Zamawiający oczekuje wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z PFU Instalacji Kanalizacji Sanitarnej, stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ (dokumentacja inwestycyjna). Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnej dokumentacji projektowej zgodnie z treścią ust. 2. Inwentaryzacja zostanie wykonana do 7 dni od dnia podpisania umowy. Do 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcję, celem zatwierdzenia rozwiązania przez Zamawiającego. W terminie 3 dni roboczych Zamawiający przedstawi swoje uwagi, sugestie w formie pisemnej lub zaakceptuje rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę. Brak odpowiedzi Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych oznacza zgodę Zamawiającego na zaproponowane rozwiązanie. Jeżeli Zamawiający zgłosił uwagi, Wykonawca uwzględnia ww. uwagi, sugestie lub przedstawia Zamawiającemu przyczyny uniemożliwiające wprowadzenie ww. zmian. W terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia uwag, sugestii, Zamawiający zorganizuje spotkanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Podczas spotkania zostanie wybrana ostateczna wersja - koncepcja. W terminie 7 dni od dnia wyboru ostatecznej wersji – koncepcji, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację projektową. Zamawiający sprawdzi ją pod względem zgodności z zaakceptowaną koncepcją. Uzgodniona dokumentacja projektowa będzie podstawą rozpoczęcia prac budowlanych. Kompletną dokumentację projektową (wraz z przedmiarem i kosztorysem) Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót budowlanych. W dniu przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej następuje przeniesienie autorskich praw majątkowych do ww. dokumentacji na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia.4. Zakres robót budowlanych:1) modernizacja istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej w oparciu o wykonaną dokumentację techniczną zaakceptowaną przez Zamawiającego,2) włączenie istniejących wentylatorów zlokalizowanych na strychu budynku do istniejącej instalacji SSP w oparciu o wykonaną dokumentację techniczną zaakceptowaną przez Zamawiającego,3) wykonanie nowych przejść przez dach (wywiewki kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach budynku)4) rozbudowa systemu SSP o dodatkowy moduł.5. Zamawiający wskazuje, że w przypadku rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia, projektu umowy i programem funkcjonalno-użytkowym ustanawia się kolejność ważności:1) Opis przedmiotu zamówienia (Część nr III SWZ),2) Projekt umowy,3) Program funkcjonalno-użytkowy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej).Wymagana forma:a) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100),b) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert ii utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.c) Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust.7 ustawy pzp.d) Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.e) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 87 1560 0013 2006 9269 4000 0002 (VeloBank S. A.) z dopiskiem „wadium w postępowaniu na roboty budowlane p.n. „„Modernizacja kanalizacji w zakresie wykonania odpowietrzeń wentylacyjnych” (a potwierdzenie wpłaty należy załączyć do oferty). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.f) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.g) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:i. upływu terminu związania ofertą;ii. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznegoiii. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesieniah) Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku, zwraca wadium wykonawcy:i. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;ii. którego oferta została odrzucona;iii. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;iv. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.i) Złożenia wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utrata przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.j) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:i. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn lezących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty jako najkorzystniejszej;ii. Wykonawca, którego oferta została wybrana:- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: - Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: - Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 85 000,00 zł (oświadczenie – Załącznik nr 1 do SWZ – formularz ofertowy),b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł dla jednego zdarzenia.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą z uprawnieniami w specjalności sanitarnej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy lub odpowiadającymi im uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (Wykaz osób – Załącznik nr 7 do SWZ)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów, składa, na wezwanie Zamawiającego, dokumenty, o których mowa w Rozdz. IX ust. 2 SWZ w odniesieniu do tych podmiotów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-26

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach