Przetargi.pl
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” - Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu ” (w systemie zaprojektuj i wybuduj). Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Numer i Nazwa Osi Priorytetowej: IV Gospodarka Niskoemisyjna Numer i Nazwa Działania: IV.2. Termomodernizacja Budynków Numer i Nazwa Poddziałania: IV.2.1 Termomodernizacja Budynków - ZIT

Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, Sadowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48422888100 , fax. +48427190816
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego
  Sadowa 6A
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. +48422888100, fax. +48427190816
  REGON: 472068423
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.zgierz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” - Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu ” (w systemie zaprojektuj i wybuduj). Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Numer i Nazwa Osi Priorytetowej: IV Gospodarka Niskoemisyjna Numer i Nazwa Działania: IV.2. Termomodernizacja Budynków Numer i Nazwa Poddziałania: IV.2.1 Termomodernizacja Budynków - ZIT
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w formule zaprojektuj i wybuduj w miejscowości Zgierz, 95-100 ul. Barona 10 2. Umowa o dofinansowanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” projekt nr RPLD-04.02.01-10-0006/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 zawarta w dniu 14 marca 2017r., Oś priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2. Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1. Termomodernizacja budynków – ZIT. 3. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia stanowiące opis przedmiotu zamówienia zawarte zostały w następujących opracowaniach: 1) Program funkcjonalno - użytkowy - stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ; 2) Audyt energetyczny - stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ; UWAGA ! Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej; osoba do kontaktów: Krzysztof Gawroński - telefon kontaktowy: 42 28 88152 4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego w szczególności na: 1) wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej m.in.: wykonanie projektu budowlanego, projektu powykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jeżeli jest wymagana a także innej dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa na etapie projektowania, występowania o pozwolenie na budowę, wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz wraz z pozyskaniem map d/c projektowych; 2) zapewnieniu obsługi geodezyjnej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie; 3) uzyskaniu w imieniu inwestora wszelkich niezbędnych decyzji/pozwoleń administracyjno-prawnych, o ile takie będą wymagane do realizacji zadania, wraz z wprowadzeniem zmian i uzupełnieniem dokumentacji projektowej lub też wykonaniu projektu zamiennego, o ile okaże się to niezbędne do uzyskania decyzji/ pozwoleń; 4) opracowaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 5) uzyskaniu wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi, niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie i eksploatację obiektów; 6) wykonaniu prac termomodernizacyjnych zgodnie z wykonanym projektem budowlanym i uzyskanym pozwoleniem na budowę, o ile jest wymagane lub zgłoszeniem robót budowlanych; 7) opracowaniu dokumentacji powykonawczej; 8) uzyskaniu w imieniu inwestora wszelkich niezbędnych decyzji/pozwoleń administracyjno-prawnych, o ile takie będą wymagane do użytkowania instalacji budynku; 9) wykonaniu niezbędnych robót rozbiórkowych oraz budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją budowlaną i wykonawczą; 10) zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, podczas jego realizacji; 11) złożeniu dokumentacji projektowej Zamawiającemu celem jej sprawdzenia pod katem wymagań Zamawiającego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego, wystąpienie w ciągu 7 dni roboczych o pozwolenie na budowę lub uzyskanie oświadczenia organu o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych; 12) uzyskaniu w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót; 13) wykonaniu niezbędnych robót rozbiórkowych oraz termomodernizacyjnych i modernizacji oświetlenia zgodnie z opracowaną dokumentacją budowlaną i wykonawczą; 14) przekazaniu dokumentacji projektowej w formie papierowej w ilości 5 egzemplarzy oraz elektronicznej na nośniku CD lub DVD w ilości 2 szt., umożliwiającej wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji papierowej. Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę lub oświadczenia organu o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych, przedkłada dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę lub oświadczeniem i za pisemnym potwierdzeniem rozpoczyna etap realizacji robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację. 5. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579); 1) Wykonawca nie może używać w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Każdorazowe użycie w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretne podmioty wymaga dopuszczenia rozwiązań równoważnych, pisemnego uzasadnienia ze strony wykonawcy (wskazującego na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą obiektywnych parametrów) oraz opisu równoważności. Uzasadnienie składa się wraz z dokumentacją projektową pod rygorem nieodebrania dokumentacji. 2) Wykonawca może używać w dokumentacji projektowej wymogu posiadania oznakowania, (przez co rozumie się zaświadczenie, poświadczenie lub każdy inny dokument, potwierdzający, że obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają określone wymogi np. certyfikaty) jedynie w przypadku elementów o szczególnych cechach, przy czym muszą być wówczas spełnione następujące warunki: a) wymagania dotyczące oznakowania dotyczą wyłącznie kryteriów, które są związane z przedmiotem zamówienia, i są odpowiednie dla określenia cech robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem tego zamówienia; b) wymagania dotyczące oznakowania są oparte na obiektywnie możliwych do sprawdzenia i niedyskryminujących kryteriach; c) warunki przyznawania oznakowania są przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane podmioty, w tym podmioty należące do administracji publicznej, konsumenci, partnerzy społeczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe; d) oznakowania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron; e) wymagania dotyczące oznakowania są określane przez podmiot trzeci, na który wykonawca ubiegający się o oznakowanie nie może wywierać decydującego wpływu. - Wykonawca używając oznakowania składa wraz z dokumentacją odrębne oświadczenie o tym, że użyte oznakowanie spełnia ww. wymogi. 3) Wykonawca może używać w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatów wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność [(jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30)] lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. W przypadku wymagania przedstawienia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, wykonawca dopuszcza certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność; 4) Wykonawca przygotowuje dokumentację projektową w jeden z następujących sposobów, z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych: a) przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia; b) przez odniesienie się w kolejności preferencji do: i. Polskich Norm przenoszących normy europejskie; ii. norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie, iii. europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), iv. wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012), v. norm międzynarodowych, vi. specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, vii. innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne. c) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt b), oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt a), w zakresie wybranych cech; d) przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt a), i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt b), stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności. 5) W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności: a) Polskie Normy; b) polskie aprobaty techniczne; c) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; d) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. poz. 542). 6) Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”; 7) Naruszenie przez wykonawcę postanowień zawartych w pkt 1) - 7) powoduje odmowę odbioru dokumentacji projektowej z winy wykonawcy do momentu jej poprawienia zgodnie z tymi wymaganiami; 8) Wykonawca oświadcza, że dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia opracowywać będą projektanci poszczególnych branż posiadający wymagane prawem uprawnienia oraz przynależni do właściwej izby samorządu zawodowego. 6. Wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej łącznie z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę lub oświadczenia organu o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy, przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę należy dokonać ostatecznych uzgodnień z Zamawiającym; 7. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, obejmującego podany poniżej zakres prac budowlanych: 1) wskazane w programie funkcjonalno - użytkowym roboty rozbiórkowe, 2) wskazane w programie funkcjonalno – użytkowym roboty towarzyszące, 3) ocieplenia ścian zewnętrznych, 4) wymiany drzwi, 5) modernizacja c.w.u. poprzez zastosowanie pompy cyrkulacyjnej z automatyczną regu-lacją obrotów, z zegarem i czujnikiem temperatury cyrkulacyjnej; 6) modernizacja c.o. - instalacja głowic regulacyjnych na zaworach termostatycznych, wymianę grzejników rurowych ożebrowanych na stalowe płytowe. Zainstalowanie w węźle cieplnym pompy cyrkulacyjnej z sterownikiem elektronicznym. Montaż automa-tyki pogodowej. 7) modernizacja oświetlenia – wymiana opraw świetlnych na oprawy LED, 8) docieplenie ścian fundamentowych budynku, oraz wykonanie izolacji pionowej poni-żej terenu, 9) wykonanie opaski z płyt chodnikowych lub kostki brukowej, 10) modernizacja instalacji odgromowej oraz wykonanie pomiarów. 8. Wykonawca realizujący inwestycję zobowiązany będzie miedzy innymi: 1) godziny wykonywania robót budowlanych należy uzgodnić z Dyrektorem PUP w Zgierzu; 2) ze względu na specyfikę obiektu należy uzgodnić z Dyrektorem PUP w Zgierzu kolorystykę tynków; 3) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na te-renie robót cały czas osobę posiadającą niezbędne pełnomocnictwa do wykonywania przed-miotu zamówienia; 4) roboty budowlane będą wykonywane na czynnym obiekcie, stąd w cenie zamówienia należy przewidzieć koszty związane z odpowiednim zabezpieczeniem obiektu i placu budowy; 5) materiały pochodzące z rozbiórki nie nadające się do powtórnego użycia Wykonawca jest zobowiązany usunąć poza teren budowy na własny koszt przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 6) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób ponownego wykorzystania materiałów po-chodzących z rozbiórki, nadających się do ponownego wykorzystania; 7) ewentualne złomowanie materiałów pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. Zysk ze sprzedaży złomu Wykonawca winien uwzględnić w przygotowaniu oferty; 8) dokumenty z przeprowadzenia utylizacji lub przekazania do utylizacji należy przedstawić wraz dokumentacją odbioru. 9) w zakres prac wchodzą wszystkie prace, czynności oraz roboty, które należy zrealizować by przedmiot zamówienia osiągnął planowany efekt, jak i gotowość do eksploatacji i został wy-konany należycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. 9. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: 1) Wykonawca zobowiązany jest, aby w zakresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności, wskazane poniżej były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666): a) czynności w zakresie prac murarskich; b) czynności w zakresie prac związanych z ocieplaniem budynku; c) czynności w zakresie prac malarskich; d) czynności w zakresie prac przy wymianie drzwi; e) czynności w zakresie prac wykończeniowych (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy) 2) Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni od każdorazowego wezwania Zamawiającego do okazania oświadczenia, zaświadczenia zanonimizowanego lub innego dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 9 pkt 1 potwierdzającego datę zawarcia umowy o pracę; 3) W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do stosunku prawnego łączącego wykonawcę z osobami, o których mowa w ust. 9 pkt 1 Zamawiający zawiadomi Państwową Inspekcję Pracy w celu przeprowadzenia kontroli; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 złotych za nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 9 pkt 2 , za każde zdarzenie. 10. Wymagania związane z realizacją umowy: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do złożenia w siedzibie Zamawiającego aktualną, opłaconą polisę OC od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz ubezpieczenie ryzyk budowlano –montażowych obejmującą swym zakresem przedmiot umowy oraz w szczególności: roboty budowlane w zakresie umowy, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót, odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe przy i w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie obejmuje Wykonawcę i wszystkich podwykonawców na kwotę równą co najmniej całkowitej wartości robót budowlanych o których mowa w niniejszym postępowaniu, obowiązującą co najmniej od dnia przekazania terenu robót do dnia ostatecznego odbioru. 11. Wymagania związane z realizacją umowy: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie najpóźniej w ciągu 14 od daty podpisania umowy, przedstawić Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram prac projektowych i robót budowlanych, uwzględniający poszczególne etapy prac projektowych i robót budowlanych wraz z terminami ich rozpoczęcia i zakończenia, z wyszczególnieniem zadań prostych i złożonych, wynikających z technologii prowadzonych prac. Harmonogram robót budowlanych musi zawierać rozłożenie prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy, gwarantujące ich wykonanie w terminie, o którym mowa w dziale III SIWZ. 12. Wymagania związane z realizacją umowy: Kierownik budowy najpóźniej w dniu przekazania placu budowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty, aktualne zaświadczenia o przynależności do izby zawodowej, osób realizujących zamówienie pełniących samodzielne funkcje w budownictwie w zakresie realizowanego zamówienia wraz z dokumentem potwierdzającym pełnienie samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie wymaganych uprawnień zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r. Poz. 290 ze zm.), osoby z innych państw członkowskich składają dowód na posiadanie równoważnych uprawnień uzyskanych w swoich krajach pochodzenia. Inspektor nadzoru i kierownik budowy będą działać w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r. Poz. 290 ze zm.). 13. Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zgodnie z art. 36 a Ustawy; 2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, zgodnie z art. 25a ust 5 pkt 2 Ustawy; 3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b ust 1 Ustawy o ile są znane Wykonawcy na etapie składania ofert; zasoby podmiotów trzecich 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, zgodnie z art. 25a ust 3 pkt 2 Ustawy; 5) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zgodnie z art. 22 a ust 1 Ustawy; 6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z art. 22 a ust 2 Ustawy; 13. Zgodnie z art. 24aa Ustawy Zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 14. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust 3a Ustawy Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach, jeżeli taki obowiązek zaistnieje musi wskazać przedmiot opodatkowania. 15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 17. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy. 18. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 19. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 8 500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium: Termomodernizacja PUP w Zgierzu 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się WYŁĄCZNIE PRZELEWEM na rachunek bankowy Zamawiającego: konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Zgierzu, nr konta bankowego: 51 8783 0004 0029 0065 2000 0004. 4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany powyżej. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu - oryginał dokumentu zachowującego ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą musi być wystawiony na rzecz Zamawiającego (Beneficjenta) tj. Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego. Oryginał dokumentu należy złożyć w KASIE Starostwa Powiatowego w Zgierzu ul. Sadowa 6 A, 95-100 Zgierz –pokój 205. 6. Wykonawcy wspólnie składający ofertę w przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu – zaleca się, żeby w treści dokumentu zostali wymienieni z nazwy i adresu wszyscy Wykonawcy, którzy składają jedną ofertę. 7. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275, z późn. zm.). 8. W dokumentach potwierdzających wniesienie wadium w formie niepieniężnej wymienionych powyżej, przesłanki zawarte w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy muszą być wskazane wprost. 9. Każda forma wadium musi gwarantować Zamawiającemu natychmiastowe i bezwarunkowe uzyskanie kwoty wadium, po zaistnieniu przesłanek zatrzymania wadium, dlatego gwarancje i poręczenia wnoszone jako wadium powinny być, nieodwołalne w trakcie trwania terminu związania ofertą oraz nie mogą być zastrzeżone pod warunkiem. 10. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie niepieniężnej nie mogą być uzupełniane ich brak powodować będzie odrzucenie oferty. 11. Okoliczności i zasady zwrotu wadium określa Ustawa.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6) Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty), a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 3. Zobowiązanie podmiotów trzecich jeżeli dotyczy. PODMIOTY TRZECIE, PODWYKONAWCY – jeżeli dotyczy/o ile są znane na etapie składania ofert 12.Wykonawca powołujący się na mocy art. 22a ust 1 ustawy przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zdolnościach technicznych innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w formie oryginału pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 13. Zgodnie z art. 22a. ust 3 Ustawy, Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. 14. Wykonawcy zobowiązany jest jeżeli polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 4 pkt 1–9. 15. Wykonawca, który zamierzy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest do złożenia dokumentów dotyczących podwykonawców określonych w ust. 4 pkt. 1–9, w celu zbadania czy nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5. 16. Dokumenty, które musi złożyć Wykonawca w odniesieniu do podmiotów trzecich i podwykonawców w celu zbadania, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa powyżej: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;\ 8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 17. Jeżeli podmioty trzecie, podwykonawcy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej należy przedłożyć odpowiednio, zgodnie z ust. 5 – 9 niniejszego działu. 18. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 19. Szczegółowe wymagania formalne, jakie powinny spełniać dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Dz. U. Poz. 1127). 20. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Ustawy określającej firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub brak przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w formie oryginału), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. W przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach