Przetargi.pl
Zakup ciągnika rolniczego wraz ze sprzętem na potrzeby bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i zieleni na terenie gminy Bielawy

Gmina Bielawy ogłasza przetarg

 • Adres: 99423 Bielawy, ul. Garbarska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468 382 695 , fax. 468 382 695
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bielawy
  ul. Garbarska 11
  99423 Bielawy, woj. łódzkie
  tel. 468 382 695, fax. 468 382 695
  REGON: 53260700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.ugbielawy.nv.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup ciągnika rolniczego wraz ze sprzętem na potrzeby bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i zieleni na terenie gminy Bielawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Zakup ciągnika rolniczego wraz ze sprzętem na potrzeby bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i zieleni na terenie gminy Bielawy” poprzez zakup niżej wymienionych urządzeń o następujących parametrach: 1. Ciągnik rolniczy – 1 sztuka: 1.1. Fabrycznie nowy z kabiną w pełni przeszkloną, rok produkcji nie straszy niż 2016 lub powystawowy z maksymalną liczbą 50 mth (motogodzin) zarejestrowany 1.2. Podnośnik tylni o udźwigu min. 4000 kg 1.3. Pojemność min. 4000 cm³ 1.4. Silnik 4-cylindrowy, wysokoprężny zasilany olejem napędowym, turbodoładowany, chłodzony cieczą, spełniający normy emisji spalin od EURO IIIA 1.5. TUZ przedni, 2t 1.6. Kabina czterosłupkowa z reflektorami roboczymi w dachu, z uchylnym oknem w dachu, klimatyzacją i ogrzewaniem, liczba drzwi 2 sztuki 1.7. Instalacja pneumatyczna hamulców przyczepy 1/2 obwodowa załączana z kabiny 1.8. Skrzynia przekładniowa min. 12x12x z rewersem mechanicznym, prędkość 40 km/h 1.9. Moc silnika min. 105 KM 1.10. Napęd na 4 koła – 4WD 1.11. Obciążniki na koła tylne min. 300kg 1.12. Moment obrotowy min. 350 Nm 1.13. Dodatkowe oświetlenie przód – tył 1.14. Wałek WOM załączany hydraulicznie 2. Kosiarka bijakowa tylno – boczna - 1 sztuka: 2.1. Fabrycznie nowa 2.2. Rozdrabniacz z hydraulicznym nachyleniem i hydraulicznym bocznym przesuwem, 2.3. Przeznaczona do poboczy rowów, skarp, trawy i strzyżenia odrostów do 10 cm 2.4. Trzypunktowy układ zawieszenia 2.5. Tylni wałek szerokokątny 2.6. Młotki (lub ostrza), zapasowe młotki 2.7. Boczne płozy 2.8. Głowica kosząca o szerokości roboczej od 140 cm do 160 cm 2.9. Mechanizm zabezpieczający przeciw najazdowy 2.10. Podwójny płaszcz komory roboczej i regulacji koszenia 2.11. Napędzana wałkiem WOM 3. Pług odśnieżny – 1 sztuka: 3.1. Fabrycznie nowy 3.2. Stalowy z lemieszami 3.3. Szerokość robocza min. 3m 3.4. Do pracy w 4 trybach roboczych 3.5. Wysokość pługa min. 80 cm 3.6. Oświetlenie robocze 4. Posypywarka zawieszana – 1 sztuka: 4.1. Fabrycznie nowa 4.2. Ciężar załadunkowy od 600 kg do 1000 kg 4.3. Wałek WOM 4.4. Rozsiewacz z taśmą lub wibrujący 4.5. Przystawka komunalna 1. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1.1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być wyposażony w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego. 1.2. Wszystkie podzespoły oraz elementy wyposażenia pojazdu montowane fabrycznie, 1.3. Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę minimum 12 miesięcy, 1.4. Naprawy gwarancyjne bezpłatne w miejscu pracy ciągnika, urzadzeń - naprawa do 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia, 1.5. Wykonawca musi posiadać Punkt serwisowy gwarancyjny i pogwarancyjny w odległości do 50 km od siedziby Zamawiającego. 1.6. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie serwisowe/naprawy nie dłużej jak 48 godzin - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny z reakcją na telefoniczne zgłoszenie serwisowe / naprawy nie dłuższą niż ilość godzin określona przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, od momentu otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki, awarii itp. Strony dopuszczają zgłoszenie usterki w formie faxu lub na adres e-mail. nr fax. Wykonawcy. Czas reakcji na serwis stanowi jedno z kryterium oceny oferty. 1.7. Minimum dwa przeglądy okresowe w okresie gwarancji w miejscu garażowania ciągnika, urzadzeń serwis gwarancyjny sprawowany bezpośrednio przez Wykonawcę, 1.8. W cenie należy uwzględnić dwa przeglądy gwarancyjne – okresowe, o których Zamawiający powiadomi Wykonawcę co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem, 1.9. Koszt dostawy ciągnika, i urządzeń pokrywa Wykonawca, 1.10. Miejsce dostawy ciągnika i urządzeń - ul. Garbarska 11, 99-423 Bielawy. 2. W cenie oferty należy uwzględnić przeszkolenie operatorów pojazdu, urządzeń pod względem eksploatacyjnym oraz technicznym. 3. Dostarczony ciągnik musi być wyposażony w następujące dokumenty: 3.1. Świadectwo homologacji na terenie RP, 3.2. Pisemną gwarancję dla urządzeń zgodną z postanowieniami SIWZ, 3.3. Fabryczną instrukcję obsługi ciągnika, kosiarki bijakowo tylno – bocznej, pługu odśnieżnego oraz posypywarki zawieszanej w języku polskim wraz ze wszystkim dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji urządzeń przez Zamawiającego wraz katalogiem części zamiennych, 3.4. Minimum dwa komplety kluczyków do kabiny ciągnika lub w liczbie dostarczonej przez producenta, 3.5. Książkę serwisową w języku polskim, 3.6. Opis menu w języku polskim. UWAGA: Ilekroć w dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane ,materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w dokumentacji. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy. Oznaczenie wg CPV: 16.70.00.00-2 Ciągniki, 16310000-1 – kosiarki, 43313100-1- pługi odśnieżające lemieszowe, 34144440-4- piaskarki Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16700000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości 3 000,00 PLN, (słownie: trzy tysiące złotych zero groszy), 2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, na konto Zamawiającego: 37 9288 1011 2600 1094 2000 0040 lub w jednej z poniżej podanych form: a) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielni kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) w gwarancjach bankowych, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy przekazać przelewem na konto Zamawiającego, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Potwierdzoną za zgodność kserokopię dowodu zapłaty wadium należy dołączyć do oferty, 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Oryginał wniesienia wadium należy złożyć w pokoju nr 1 - Sekretariat – w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. Oferta zabezpieczona na krótszy okres niż wymagany zostanie odrzucona. 6. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji powinien zawierać stwierdzenie, że jest ono nieodwołalne, bezwarunkowe i że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46 Ustawy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 Ustawy. 9. Złożenie oferty niezabezpieczonej akceptowaną formą wadium wskazaną w ust. 3 będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 10. W przypadku gdy wadium wnoszone będzie w formie gwarancji przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji musi wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak i do wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą Wykonawca składa: 1.1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1, 1.2. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2, 1.3. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3, 1.4. pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, 1.5. dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach