Przetargi.pl
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu - drugie postępowanie

Powiat Brzeski ogłasza przetarg

 • Adres: 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 444 79 00 , fax. 077 444 79 03
 • Data zamieszczenia: 2019-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Brzeski
  ul. Robotnicza 20
  49-300 Brzeg, woj. opolskie
  tel. 077 444 79 00, fax. 077 444 79 03
  REGON: 53141244400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://brzeg-powiat.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu - drugie postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem oze – budynek sali gimnastycznej II LO w Brzegu przy ul. 1-go Maja 7. Szczegółowy zakres zadania obejmuje: • izolację termiczną ścian i ścian fundamentowych, dachów, • wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych, • wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami w szatniach, umywalniach, pomieszczeniach socjalnych, magazynach i pomieszczeniach pompy ciepła , • wymianę rynien i rur spustowych oraz parapetów zewnętrznych, • wykonanie opaski okapowej wokół budynku, • wymianę instalacji centralnego ogrzewania, • montaż pompy ciepła oraz remont pomieszczenia na pompę ciepła (dodatkowo: montaż urządzenia - parownika zewnętrznego na fundamencie z płyty betonowej 140x170x50), • montaż wentylacji mechanicznej w szatni i umywalni, • wymianę instalacji elektrycznej, • wymianę instalacji odgromowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. • wykonanie „zielonej ściany” na elewacji wschodniej sali gimnastycznej z nasadzeniem pnączy, • remont sanitariatów i łazienek, • wymianę podłogi sportowej w sali gimnastycznej, • malowanie ścian i sufitów sali gimnastycznej, • remont posadzek w pozostałych pomieszczeniach, • naprawę ciągów pieszo-jezdnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie postawił żadnego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach