Przetargi.pl
Termomodernizacja budynków Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im. dr Zbigniewa Walla w Żarowie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 58-100 Świdnica, ul. Leśna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 517 400 , fax. 748 517 437
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
  ul. Leśna
  58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie
  tel. 748 517 400, fax. 748 517 437
  REGON: 31167400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.swidnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spzoz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynków Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im. dr Zbigniewa Walla w Żarowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych składających się na projekt pn. „Termomodernizacja budynków Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im. dr Zbigniewa Walla w Żarowie”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do specyfikacji: a. Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 8; b. Audyt energetyczny stanowiący załącznik nr 9 do Specyfikacji; c. Wzór umowy stanowiący załącznik nr 7.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach