Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia w ramach rewitalizacji byłego budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych.

Gmina Oborniki Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3103519, 3103536 , fax. 713 102 295
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Oborniki Śląskie
  ul. Trzebnicka 1
  55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3103519, 3103536, fax. 713 102 295
  REGON: 93193508100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oborniki-slaskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia w ramach rewitalizacji byłego budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia w ramach rewitalizacji byłego budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych, w zakresie: 1) oświetlenie sceniczne, 2) nagłośnienie sceniczne sali kinowej i sali kameralnej , 3) nagłośnienie kinowe. 4) wyposażenie: meblowe, urządzenia AGD, do projekcji sali konferencyjnej - w układzie na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane 5) klimatyzacja do Sali konferencyjnej Produkty będące przedmiotem zamówienia należy dostarczyć na adres ul. Dworcowa 43, 55-120 Oborniki Śląskie. Zamówienie obejmuje dostawę (na własny koszt Wykonawcy, osobiście, bez udziału kuriera) wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem i montażem sprzętów będących przedmiotem zamówienia. Jeżeli jest to uzasadnione, zakres zamówienia obejmuje także instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia. Suszarki do rąk oraz szynoprzewody zostaną zamontowane przez wykonawcę robót budowlanych. Prace montażowe muszą być wykonywane w uzgodnieniu z Zamawiającym i kierownikiem budowy. Zamawiane produkty muszą być nowe, nigdy nie używane, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz muszą być wolne od obciążeń prawami osób trzecich. Dostarczone produkty muszą posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające zgodność z Polskimi Normami oraz certyfikaty bezpieczeństwa. Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi. Wszystkie nazwy własne użyte w dokumentacji przetargowej, określające typ produktu lub producenta są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe, funkcjonalne i użytkowe produktu. Zadanie podzielono na pięć części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31500000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym: a) dla zadania częściowego nr 1: - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy oświetlenie sceniczne na kwotę minimum 18 000,00 zł brutto łącznie, b) dla zadania częściowego nr 2: - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy nagłośnienia scenicznego na kwotę min. 68 000,00 zł brutto łącznie, c) dla zadania częściowego nr 3: - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy nagłośnienia kinowego na kwotę min. 85 000,00 zł brutto łącznie, lub wyposażenie w nagłośnienie co najmniej jednego obiektu kinowego d) dla zadania częściowego nr 4: - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy mebli oraz urządzeń AGD na kwotę min. 150 000,00 zł brutto łącznie, lub wyposażenie obiektu użyteczności publicznej. e) dla zadania częściowego nr 5: - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy i montaż klimatyzatorów na kwotę min. 15 000,00 zł brutto łącznie, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, oraz informacji zawartych w druku wykaz dostaw.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty. 2. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowy zadanie częściowe nr 1_oświetlenie w ramach zadania częściowego nr 1 3. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowy zadanie częściowe nr 2_nagłośnienie w ramach zadania częściowego nr 2 4. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowy zadanie częściowe nr 3_nagłośnienie kinowe w ramach zadania częściowego nr 3 5. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowy zadanie częściowe nr 4_wyposażenie kwalifikowane w ramach zadania częściowego nr 4 6. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowy zadanie częściowe nr 4_wyposażenie niekwalifikowane w ramach zadania częściowego nr 4 7. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowy zadanie częściowe nr 5_klimatyzacja w ramach zadania częściowego nr 5 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 9. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 10. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach