Przetargi.pl
Termomodernizacja budynków nr 19 i 21 KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji”

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-571 Kraków, Mogilska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 47 83 54 862 , fax. 47 83 54 887
 • Data zamieszczenia: 2021-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
  Mogilska 109
  31-571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 47 83 54 862, fax. 47 83 54 887
  REGON: 35108157000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://malopolska.policja.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynków nr 19 i 21 KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. :„Termomodernizacja budynków nr 19 i 21 KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji” wraz z robotami towarzyszącymi. Zakres zamówienia obejmuje a) docieplenie ścian zewnętrznych wraz z niezbędnymi robotami rozbiórkowymi, rusztowaniem oraz wymianą obróbek blacharskich i orynnowania, b) docieplenie dachu, c) wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi, d) wymiana drzwi zewnętrznych, e) wymianę instalacji wewnętrznej c.o. wraz z grzejnikami i armaturą , Roboty towarzyszące, w tym m.in. a) roboty ziemne, b) docieplenie ścian fundamentowych wraz z izolacją pionową, c) rekonstrukcja muru z cegieł, d) budowa nowej instalacji odgromowej, e) demontaż starych krat i montaż nowych wraz z ich malowaniem, f) wykonanie opasek wokół budynków, g) wymiana parapetów wewnętrznych, h) uzupełnienie stropodachu po likwidacji świetlików dachowych, i) wykonanie komunikacji na ocieplonym stropie z płyt OSB o szerokości 1 m, j) uprzątnięcie poddasza przed wykonaniem ocieplenia, demontaż i ponowny montaż na nowo wykonanej elewacji istniejących elementów m.in.: anten, klimatyzatorów, czerpni, daszków nad otworami drzwiowymi, drabin, itp., k) naprawa i odtworzenie schodów, murków oporowych oraz przypór wejściowych, l) odtworzenie wszystkich detali architektonicznych, m) po wykonaniu ocieplenia, wykonanie podłączenia rur spustowych, do istniejących studzienek kanalizacyjnych, n) odtworzenie – w niezbędnym zakresie istniejących – zamontowanych na elewacji: urządzeń, rurociągów, instalacji, gniazd wtykowych, kurków czerpalnych – dotyczy zarówno branży wod.-kan. jak i elektrycznej, o) wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki. 2. Zamawiający wymaga, aby stolarka okienna i drzwiowa w ścianach zewnętrznych spełniała warunek współczynników przenikania ciepła obowiązujących od 01.01.2021 r. UmaxW/m²K: 1) Okna i powierzchnie przeźroczyste nieotwieralne: • Przy t > 16°C - 0,9 • Przy t < 16°C - 1,4 2) Okna i drzwi w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń nie ogrzewanych: • Bez wymagań. 3) Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi: • 1,3. 3. Pozostałe zobowiązania Wykonawcy: Po wykonanych pracach termomodernizacyjnych budynku Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku w ilości 2 egzemplarzy. Prace będą realizowane w czynnym obiekcie. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: 1) Sporządzenie audytu ex-post po zrealizowaniu robót termomodernizacyjnych zgodnie z wytycznymi POIiŚ 2014 – 2020 tj. z Metodyką sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.3.1, stanowiący załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu nr POIS/1.3.1/1/2015, dostępny na stronie internetowej: https://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-uzyteczn/art,1,i-konkurs-projektow-w-ramach-dzialania-1-3-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach.html. Audyt ex – post, zgodnie z wytycznymi POIiŚ, należy sporządzić niezwłocznie po zakończeniu robót termomodernizacyjnych lecz nie później niż w terminie do dnia 31.08.2021 r. 2) Wykonanie i umieszczenie w momencie faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych na terenie realizacji inwestycji tablicy informacyjnej. Tablica informacyjna służy promocji projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji”– zgodnie z wytycznymi dla projektów, dla których umowa była podpisana do 31.12.2017 zawartymi na stronie internetowej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/, umieszczonymi w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji programów polityki spójności - dla umów podpisanych do 31 grudnia 2017 r.” Tablicę o wymiarach 80x120 cm należy wykonać z trwałych materiałów. Informacje zawarte na tablicy mają być czytelne 10 lat od zakończenia inwestycji – tak, aby tablica mogła zostać wykorzystana jako tablica pamiątkowa. Tablicę informacyjną należy wykonać zgodnie z kartą wizualizacyjną dla Programu Infrastruktura i Środowisko, stanowiącą załącznik do „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji programów polityki spójności - dla umów podpisanych do 31 grudnia 2017 r. umieszczoną na stronie internetowej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/7582/karta_wzor_FEIS.pdf 4. Zamówienie współfinansowane jest częściowo ze środków UE w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 5. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postępowania parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdującymi się w dokumentacji. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy PZP), Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych lub techniki wykonania robót budowlanych, Wykonawca musi wraz z drukiem „OFERTA” przedstawić oferowane materiały lub techniki wykonania robót budowlanych oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa – załącznik nr 11 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 12 do SIWZ, z zastrzeżeniem zdania następnego. Przedmiar robót (załącznik nr 13 do SIWZ) służy tylko jako pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie w/w roboty budowlanej. Ilości podane w tym opracowaniu są orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca powinien przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej dla weryfikacji faktycznego zakresu prac. 7. Wykonawca udzieli gwarancji: na wykonane roboty budowlane, urządzenia i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót. 8. Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych w załączniku Nr 5 do niniejszej SIWZ. 9. Uwaga! Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu 10. Wymagany termin realizacji robót budowlanych: od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 01.04.2021 r. do 30.07.2021 r. Wymagany termin realizacji audytu: do dnia 31.08.2021 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach