Przetargi.pl
Termodernizacja 9 budynków szpitala

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu ogłasza przetarg

 • Adres: 56100 Lubiąż, ul. Mickiewicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu
  ul. Mickiewicza 1
  56100 Lubiąż, woj. dolnośląskie
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termodernizacja 9 budynków szpitala
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Termodernizacja 9 budynków szpitala (wymiana okien, docieplenie stropów, modernizacja sieci C.O. i C.W.U.) zakres 30.000-5.225.000 EURO
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferent przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadia dla poszczególnych pakietów w wysokości:  pakiet nr 1 – 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy złotych)  pakiet nr 2 – 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy złotych)  pakiet nr 3 – 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy złotych)  pakiet nr 4 – 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy złotych)  pakiet nr 5 – 3.000 (słownie: trzy tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach