Przetargi.pl
Tablice rejestracyjne dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie

Powiat Rzeszowski ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8671463 , fax. 017 8671964
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Rzeszowski
  ul. Grunwaldzka 15 15
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8671463, fax. 017 8671964
  REGON: 69058141300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat.rzeszow.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Tablice rejestracyjne dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, które spełniają wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22.07.2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.) dla Wydziału Komunikacji Dróg i Transportu w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie oraz odbiór tablic wycofanych (zużytych) celem ich kasacji i złomowania w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349284703
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 14 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Warunki gwarancji i serwisu
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat.rzeszow.pl/default.asp?sekcja=105&lisc=386
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach