Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych do szkolnej stołówki wg wspólnego Słownika Zamówień CPV15.00.00.00-8

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Witolda Gombrowicza 37
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 4611104 , fax. 13 4611683
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  ul. Witolda Gombrowicza 37 37
  38-700 Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie
  tel. 13 4611104, fax. 13 4611683
  REGON: 00087953500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych do szkolnej stołówki wg wspólnego Słownika Zamówień CPV15.00.00.00-8
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest sukcesywna dostawa do stołówki szkolnej artykułów żywnościowych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ustrzykach Dolnych, określolonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bieszczadzki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach