Przetargi.pl
Dostawa materiałów biurowych (zadanie nr 1) oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (zadanie nr 2) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mielcu

Gmina Miejska Mielec ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 26
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 7888500 , fax. 17 7888505
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Mielec
  ul. Żeromskiego 26 26
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 17 7888500, fax. 17 7888505
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mielec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów biurowych (zadanie nr 1) oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (zadanie nr 2) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mielcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych (zadanie Nr 1) oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (zadanie Nr 2) do siedziby Zamawiającego. Szczegółowy wykaz materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek będących przedmiotem dostawy zawierają załącznik nr 1 do SiWZ Wykaz asortymentowo - ilościowy dla dostawy materiałów biurowych oraz załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz asortymentowo - ilościowy dla dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zawierające nazwę artykułu wraz z opisem wymaganych jego właściwości oraz jednostkę miary. Wykonawca musi zapewnić załadunek, transport i rozładunek dostarczonych materiałów. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Miejscem ich realizacji jest siedziba Zamawiającego. Wszystkie oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, najwyższej jakości wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą. Na oferowane materiały Wykonawca udzieli 12 - miesięcznej gwarancji, licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301920001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mielec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach