Przetargi.pl
Utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Czudec w 2011 roku

Gmina Czudec ogłasza przetarg

 • Adres: 38-120 Czudec, ul. Starowiejska 6
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2771090 , fax. 017 2771090
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czudec
  ul. Starowiejska 6 6
  38-120 Czudec, woj. podkarpackie
  tel. 017 2771090, fax. 017 2771090
  REGON: 00053333400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czudec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Czudec w 2011 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie cmentarzy komunalnych w miejscowościach Czudec i Pstrągowa. Szczegółowy zakres: a. Utrzymanie czystości na drodze i alejkach położonych w obrębie cmentarzy komunalnych w Czudcu i w Pstrągowej. b. Otwieranie i zamykanie grobów oraz kopanie i zasypywanie mogił związanych z pochówkiem zmarłych. c. Porządkowanie i czyszczenie nagrobków zanieczyszczonych w czasie pochówku zmarłych w bezpośrednim sąsiedztwie kopanej mogiły. d. Koszenie traw i chwastów w przyległych do cmentarzy rowie drogowym, miejscach przeznaczonych do pochówku zmarłych i przy ogrodzeniu oraz koszenie wzdłuż utwardzonych alejek ( szczegółowy zakres został przedstawiony w załączniku nr 6 do SIWZ). Co najmniej 4 razy w ciągu roku koszenie traw i chwastów na całym starym cmentarzu przy kościółku Św. Marcina w Czudcu. Co najmniej 4 razy w roku koszenie całego terenu cmentarza w Czudcu wraz z drogą pomiędzy kościółkiem Św. Marcina a głównym cmentarzem oraz Pstrągowej wraz z przejściami pomiędzy grobami. Co najmniej 2 razy w roku koszenie traw i chwastów na cmentarzu żydowskim w Czudcu ( dz. nr ew. 178 - załącznik nr 6 do SIWZ) - tzw. OKOPISKO - po wcześniejszym uzgodnieniu przez pracownika Urzędu Gminy przejazdu przez działkę sąsiednią. e. Dokonywanie pochówku zmarłych w miejscach wskazanych przez osoby nadzorujące z Urzędu Gminy. f. Zawiadamianie pracowników Urzędu Gminy o wszelkich bezprawnych przedsięwzięciach wykonywanych na cmentarzu przez osoby nieuprawnione i nie mające zezwoleń na wykonywanie tych prac. g. Dbanie o estetyczny wygląd mogił zbiorowych, indywidualnych i pomników związanych o okresami wojennymi. h. Wywóz nieczystości stałych komunalnych zebranych na terenie cmentarzy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983711115
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czudec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach