Przetargi.pl
„Szkolenie z zakresu przebudowy 12 kursów realizowanych w ramach programów studiów w PŁ w języku angielskim na model kształcenia zorientowanego na studenta”

Politechnika Łódzka ogłasza przetarg

 • Adres: 90-924 Łódź, Żeromskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka
  Żeromskiego
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 000001583
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.p.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Szkolenie z zakresu przebudowy 12 kursów realizowanych w ramach programów studiów w PŁ w języku angielskim na model kształcenia zorientowanego na studenta”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest szkolenie z zakresu przebudowy 12 kursów realizowanych w ramach programów studiów w PŁ w języku angielskim na model kształcenia zorientowanego na studenta. Zamówienie realizowane jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.2. Na przedmiot zamówienia składa się:1) szkolenie z zakresu przebudowy zawartości kursu wg. modelu zorientowanego na studenta,2) szkolenie z zakresu przebudowy metod uczenia się, w tym wypracowanie, dostosowanie narzędzi i metod niezbędnych do procesu aktywnego uczenia się studenta,3) szkolenie z zakresu opracowania i zaplanowania sposobu oceny efektów uczenia się studenta, w tym dobór metod, narzędzi, harmonogramu oceny,4) szkolenia z zakresu dostosowania materiałów dydaktycznych we współpracy z nauczycielem akademickim PŁ, w tym analiza istniejących materiałów, dobór nowych materiałów dydaktycznych odpowiednich do prowadzenia zajęć w ramach przebudowanego kursu.3. Szacowany czas niezbędny do realizacji zamówienia 12 modułów x 120 godzin.4. Przedmiot zamówienia może zostać realizowany w formie zdalnej lub mieszanej (w formie zdalnej i w siedzibie Zamawiającego), po dokonaniu uzgodnień terminów z Zamawiającym. W przypadku realizacji przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego Wykonawca ponosi wszystkie związane z tym koszty, w tym koszty przyjazdu i pobytu.5. Zakres praw i obowiązków związanych z realizacją niniejszego zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SWZ – wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zdolności technicznej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:a) posiada doświadczenie w kształceniu z zakresu prowadzenia procesu edukacyjnego według modelu kształcenia zorientowanego na studenta,b) posiada doświadczenie w kształceniu z praktycznego stosowania modelu kształcenia zorientowanego na studenta tj. stosowali ww. metodę w wykształceniu min. 100 osób do poziomu inżyniera,c) dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia zespołem składającym się z co najmniej 3 ekspertów, wyznaczonych do realizacji zamówienia, spełniających następujące warunki (każdy z ekspertów):- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w kształceniu z przebudowy lub tworzenia kursów wg. modelu zorientowanego na studenta,- jest zatrudniony na uczelni wyższej,- posiada udokumentowane doświadczenie w kształceniu z zakresu wdrożenia przebudowy/tworzenia kursów wg. modelu zorientowanego na studenta, min. 20 kursów,- znajomość języka angielskiego na poziomie C1.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach