Przetargi.pl
Szkolenie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-726 Łódź, Wojska Polskiego 121
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  Wojska Polskiego 121
  91-726 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 000275790
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Szkolenie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szkolenie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających z przepisów Nowego Ładu.Liczba osób do przeszkolenia grupa do 10 osób (pracownicy zamawiającego)Liczba zajęć 14 godzin szkolenia – (2 dni x 7 godzin) w siedzibie zamawiającego.Metodologia szkolenia:- wykład z prezentacją- konsultacje indywidualneNajważniejsze zagadnienia:• opodatkowania wynagrodzeń nauczycieli akademickich zatrudnionych na umowę zlecenia lub na umowę o pracę.• 50 % koszty autorskie nauczycieli akademickich,• ulga dla klasy średniej w kontekście różnych świadczeń (umowa o prace, umowa zlecenia, umowa o dzieło, emerytura, świadczenia dla pracowników w ramach PKZP oraz ZFŚS. • ulga dla klasy średniej w przypadku rozliczania małżonków i rodziców samotnie wychowujących dziecko. • opodatkowanie świadczeń wypłaconych w ramach ZFŚS oraz PKZP. Uczestnik powinien otrzymać materiały szkoleniowe w formie drukowanej, które pomogą mu uporządkować i utrwalić dostarczaną wiedzę. Zakres tematyczny materiałów szkoleniowych musi być zgodny z zakresem realizowanego szkolenia. Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia materiałów szkoleniowych na stronie internetowej do samodzielnego pobrania przez uczestnika szkolenia bądź przesłanie materiałów na adres e-mail uczestnika szkolenia.Po szkoleniu uczestnik musi otrzymać Certyfikat Ukończenia Szkolenia w języku polskim, potwierdzający jego odbycie wraz z określeniem zakresu i czasu trwania zajęć.Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testu kompetencji ex ante i ex post u uczestnika kursu i przekazać Zamawiającemu wyniki przeprowadzonych testów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach