Przetargi.pl
Szkolenie grupowe dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej pn.: „Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym”

Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, Brzeska 101
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 341 65 00 , fax. 83 341 65 57
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej
  Brzeska 101
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 83 341 65 00, fax. 83 341 65 57
  REGON: 030884889
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.pupbialapodlaska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Szkolenie grupowe dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej pn.: „Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. „Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym” dla 39 osób bezrobotnych, tj.:• 21 osób w ramach Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska (VI)” – wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,• 18 osób w ramach Projektu „Aktywizacja - Praca VII” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanych w 1 grupie 12 – osobowej i 3 grupach 9 – osobowych. Na przeprowadzenie powyższego szkolenia zostaną zawarte 2 umowy: - w ramach Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska (VI)” – wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,- w ramach Projektu „Aktywizacja - Praca VII” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia czterech faktur. Skierowane przez Zamawiającego osoby bezrobotne posiadają aktualne orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do odbycia szkolenia oraz podjęcia zatrudnienia zgodnego z kierunkiem szkolenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w:6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:aktualny wpis do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej6.1.3. uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w prowadzeniu min. 3 szkoleń z zakresu obsługi urządzeń transportu bliskiego (UTB).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach