Przetargi.pl
Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej w celu nadania jej nowych funkcji - utworzenie Miasteczka Ruchu Drogowego

GMINA KRZYWDA ogłasza przetarg

 • Adres: 21-470 Krzywda, ul. Żelechowska 24B
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 257551006
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KRZYWDA
  ul. Żelechowska 24B
  21-470 Krzywda, woj. lubelskie
  tel. 257551006
  REGON: 711582411
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugkrzywda.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej w celu nadania jej nowych funkcji - utworzenie Miasteczka Ruchu Drogowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej w celu nadania jej nowych funkcji - utworzenie Miasteczka Ruchu Drogowego” Planowana inwestycja jest zlokalizowana przy ul. Przemysłowej w miejscowości Krzywda, gmina Krzywda, na działce o numerze ewidencyjnym 1393.Zakres miasteczka ruchu drogowego obejmuje wykonanie:1) jezdnia (ścieżka rowerowa) o nawierzchni z kostki betonowej – 605 m2,2) nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej – 455 m2,3) ścieżka rowerowa z tłucznia klinowego – 120 m2,4) nawierzchnia utwardzona (chodniki dojścia) z kostki betonowej – 84 m2,5) miejsca postojowe dla samochodów osobowych o nawierzchni z kostki betonowej – 75 m2,6) nawierzchnia z tłucznia łamanego z nasadzeniem krzewów zielonych - 23,0 m2,7) ogrodzenie terenu,8) sygnalizacja świetlna, oświetlenie i monitoring terenu,9) altana drewniana,10) dostawa i montaż gier ulicznych z masy termoplastycznej - 9 szt.,11) dostawa i montaż wyposażenia:a) ławka parkowa stalowa z oparciem - 6 szt.,b) kosze na śmieci - 6 szt.,c) stojak na rowery - 8 szt.,d) ławka solarna - 1 szt.,e) słupki do znaków drogowych - 53 szt.,f) przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych - 15 szt.,g) przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu - 9 szt.,h) przymocowanie tablic znaków drogowych nakazu - 9 szt.,i) przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych - 27 szt.,j) przymocowanie tablic znaków drogowych T6a - 3 szt.,k) przymocowanie tabliczek znaków drogowych G-3 -2 szt.,l) ręczne malowania linii, strzałek i innych symboli na jezdni – oznakowanie poziome - 30 m2.W ramach zamówienia należy wykonać monitoring terenu, zaprojektowano 4 kamery IP na projektowanym słupie oświetleniowym. Kamery, switch i rejestrator dostarczy Zamawiający.Tablicę informacyjną dwustronną wkomponować w ogrodzenie, przy furtce po lewej stronie.Zamówienie przewiduje zainstalowanie na skrzyżowaniu masztów sygnalizacyjnych słupowych MS – 8 szt. wraz z zaprojektowaniem, montażem i zaprogramowaniem pracy sygnalizatorów świetlnych. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja ta stanowi załącznik do swz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta złożona do przedmiotowego postępowania musi być zabezpieczona wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.2. Wadium należy wnieść w następującej formie:1) pieniądz - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr: BS Krzywda 89 9203 0002 0000 1238 2000 0060 z podaniem tytułu: Wadium - Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej w celu nadania jej nowych funkcji - utworzenie Miasteczka Ruchu Drogowego, wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego),2) gwarancja bankowa,3) gwarancja ubezpieczeniowa,4) poręczenie udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dn. 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).Więcej informacji znajduje się w rozdziale XIII SWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące:1) zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że:a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (tzn. budowie lub przebudowie dróg, placów, parkingów, chodników lub ścieżek rowerowych) o wartości min. 300 000,00 zł brutto każda oraz wykaże, że roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności, że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,b) dysponuje min. jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, spełniającą warunki określone w art. 12 lub 12a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) dotyczące uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach