Przetargi.pl
„Swojczycki Park Czarna Woda – etap I i etap II” zadanie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2016, projekt nr 40 oraz Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, projekt nr 325.

Zarząd Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 50-231 Wrocław, ul. Trzebnicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3286611/12 , fax. 071 3286611/12
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej
  ul. Trzebnicka 33
  50-231 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3286611/12, fax. 071 3286611/12
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Swojczycki Park Czarna Woda – etap I i etap II” zadanie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2016, projekt nr 40 oraz Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, projekt nr 325.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Swojczycki Park Czarna Woda – etap I i etap II” zadanie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2016, projekt nr 40 oraz Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, projekt nr 325, które będzie realizowane w zakresie: 1. CZEŚĆ I: roboty budowlane w szczególności: a) wykonaniu robót przygotowawczych, b) budowie ciągów komunikacyjnych o nawierzchni z warstw mieszanki kruszywa niezwiązanego o odpowiednim uziarnieniu i drewnianej na palach (ścieżka C-C i E-E) c) budowie drewnianej ścieżki edukacyjnej (ścieżka D-D), d) budowie ścieżki asfaltowej – łącznika z ul. Gospodarską (ścieżka F-F), e) budowie ścieżki z łupka szarogłazowego, f) dostawie i montażu elementów małej architektury w tym: tablic edukacyjnych, tablicy informacyjnej, ławek, leżaków parkowych, koszy na odpady, g) budowie drewnianego ciągu pieszo-rowerowego na palach (nr 1), h) budowie drewnianego pomostu leżakowego, i) wykonaniu dokumentacji powykonawczej oraz mapy powykonawczej, j) uzyskaniu w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego przez niego pełnomocnictwa pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy, 2. CZĘŚĆ II: wykonanie prac ogrodniczych, w szczególności: a) wykonanie prac przygotowawczych - usunięcie drzew zgodnie z decyzją oraz drzew młodych – samosiewów niewymagających decyzji na wycinkę, czyszczenie podszytu na całym terenie objętym inwestycją, b) nasadzenie nowych drzew, krzewów, pnączy, bylin, traw oraz założenie trawników z siewu, 3. CZĘŚĆ III: pielęgnacja gwarancyjna zieleni w okresie 3 lat (36 kolejnych miesięcy kalendarzowych), na zrealizowanym etapie zadania, od dnia protokolarnego odbioru robót budowlanych i wykonanych prac ogrodniczych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych i 00/100). 2. Szczegółowe formy wniesienia wadium określają postanowienia SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (oświadczenie o grupie kapitałowej stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ). 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje w ww. zakresie o podwykonawcach w oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2, o którym mowa w pkt 1 Rozdziału IX SIWZ (art. 25a ust. 5 pkt 2) ustawy PZP). 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 Rozdziału IX SIWZ (art. 25a ust. 3 pkt 2) ustawy Pzp). 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp) - Załącznik nr 8 do SIWZ. Przedmiotowe zobowiązanie ma być złożone wraz z ofertą i podpisane przez podmiot trzeci. 5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) – 22) i ust. 5 ustawy Pzp (art. 22a ust. 3). 6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać na podstawie § 9 ust. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 ze zm.) przy uwzględnieniu procedury odwróconej zobowiązania, które określa w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) wskazanie czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie, których wskazane zdolności dotyczą. UWAGA: Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa albo zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa powyżej w pkt 4-5, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną (art. 22a ust. 6 ustawy Pzp). 7. Szczegółowe informacje na temat dokumentów składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie określają postanowienia SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach