Przetargi.pl
Dostawa podciśnieniowej kompaktowej zamiatarki chodnikowej z głowicą szorującą.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, ul. Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (76) 7249940 , fax. (76) 7249950
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Rynek 28
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. (76) 7249940, fax. (76) 7249950
  REGON: 39040462000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpo.lubin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa podciśnieniowej kompaktowej zamiatarki chodnikowej z głowicą szorującą.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej (w rozumieniu: rok produkcji 2019, nie obciążonej wcześniej umową sprzedaży, najmu, dzierżawy, leasingu, itp.) podciśnieniowej kompaktowej zamiatarki chodnikowej z głowicą szorującą spełniającej warunki opisane w Specyfikacji Technicznej Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącej Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ i STOPZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144431-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Termin wniesienia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Szczegółowy opis sposobu wniesienia wadium został opisany w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik nr 2; 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. – Załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach