Przetargi.pl
Świadczenie wybranych usług w ramach organizacji dwóch wizyt studyjnych jedna w Czechach i jedna w Chorwacji, dla maksymalnie 25 osób/wizytę. Wizyta w Czechach będzie miała miejsce w Mathilda Guide Dogs www.mathilda.cz, zaś w Chorwacji w The Rehabilitation Centre Silver www.czrs.hr.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-828 Warszawa, al. Jana Pawła II
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 055 494 , fax. 225 055 275
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
  al. Jana Pawła II 13
  00-828 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 055 494, fax. 225 055 275
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pfron.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Fundusz celowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie wybranych usług w ramach organizacji dwóch wizyt studyjnych jedna w Czechach i jedna w Chorwacji, dla maksymalnie 25 osób/wizytę. Wizyta w Czechach będzie miała miejsce w Mathilda Guide Dogs www.mathilda.cz, zaś w Chorwacji w The Rehabilitation Centre Silver www.czrs.hr.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wybranych usług w ramach organizacji dwóch wizyt studyjnych jedna w Czechach i jedna w Chorwacji, dla maksymalnie 25 osób/wizytę. Wizyta w Czechach będzie miała miejsce w Mathilda Guide Dogs www.mathilda.cz, zaś w Chorwacji w The Rehabilitation Centre Silver www.czrs.hr. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę aktualnego wpisu do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych - CEOTiPUNPUT

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach