Przetargi.pl
Remont ogrodzenia na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 2 w Płocku przy ul. Lasockiego 14

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 ogłasza przetarg

 • Adres: 09-402 Płock, ul. Lasockiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-24 366 03 50 , fax. 0-24 366 03 60
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
  ul. Lasockiego 14
  09-402 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 0-24 366 03 50, fax. 0-24 366 03 60
  REGON: 70509000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipzjoplock.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ogrodzenia na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 2 w Płocku przy ul. Lasockiego 14
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont ogrodzenia na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 2 w Płocku przy ul. Lasockiego 14
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne dokumenty dołączane do oferty: 1) Pełnomocnictwo /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów. 2) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach