Przetargi.pl
Dostawa (leasing operacyjny) samochodu bezpylnego samowyładowczego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 96-300 Żyrardów, Czysta
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 46 855-40-41 do 42 , fax. +48 46 855-32-80
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Sp. z o.o.
  Czysta 5
  96-300 Żyrardów, woj. mazowieckie
  tel. +48 46 855-40-41 do 42, fax. +48 46 855-32-80
  REGON: 75008665300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.zyrardow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa (leasing operacyjny) samochodu bezpylnego samowyładowczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odstawa (leasing operacyjny) samochodu bezpylnego samowyładowczego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144510-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Opis oferowanego pojazdu; Warunki leasingu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach