Przetargi.pl
Modernizacja systemu Łącznosci w m. Węgorzewo - wykonanie robót bdowlanych

Centrum Zasobów Informatycznych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, Żwirki i Wigury
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 847 818, , fax. 261 847 145
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Zasobów Informatycznych
  Żwirki i Wigury 9/13
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 847 818, , fax. 261 847 145
  REGON: 14033854900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czi.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja systemu Łącznosci w m. Węgorzewo - wykonanie robót bdowlanych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej i rurociągów kablowych, budowa kabli światłowodowych i wieloparowych, budowa instalacji okablowania strukturalnego wraz z systemem zasilania dedykowanego, budowa systemów zabezpieczeń technicznych, budowa zewnętrznych punktów dostępowych zgodnie z projektami zagospodarowania terenu i projektami wykonawczymi oraz przedmiarami robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w m. Węgorzewo. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz dokumentacja projektowa, przedmiary robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Wykonawca wykaże że posiada kompetencje lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności i wykaże, że posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli poufne oraz, że posiada system teleinformatyczny umożliwiający przetwarzanie informacji niejawnych - oznaczonych klauzulą poufne (zamówienie publiczne wiąże się z przetwarzaniem informacji niejawnych, wymaga do nich dostępu, ich wykorzystania i je zawiera). Wykonawcy muszą posiadać aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej III st. POUFNE. Wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych zawarte są w Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego - Załącznik nr 2 do Istotnych dla stron postanowienia (warunki umowy), które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ);
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Określone zostały w SIWZ ROZDZIAŁ IX: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW (ART. 25)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach