Przetargi.pl
Świadczenie usługi związanej z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadu wielkogabarytowego z punktu przeładunku i segregacji odpadów komunalnych w Krotoszynie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie ogłasza przetarg

 • Adres: 63700 Krotoszyn, ul. Rawicka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7254233 w. 20 , fax. 627 228 000
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie
  ul. Rawicka 41
  63700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7254233 w. 20, fax. 627 228 000
  REGON: 25046865000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkimkrotoszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi związanej z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadu wielkogabarytowego z punktu przeładunku i segregacji odpadów komunalnych w Krotoszynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi związanej z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadu wielkogabarytowego z punktu przeładunku i segregacji odpadów komunalnych w Krotoszynie. Zakres przedmiotu zamówienia określa SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90533000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie sześć tysięcy i 00/100 złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Licencja na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów będących przedmiotem zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2016.1987 tj. z dnia 2016.12.09), Pozwolenie zintegrowane instalacji zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2017.519 tj. z dnia 2017.03.13), Wpis do rejestru zgodnie z art. 50 ust 1, w związku z art. 54 ust 2 ustawy z dnia 14.12.2012r o odpadach (tekst jednolity: Dz.U.2018r poz. 992 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik: pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców. W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ocenionej jako najkorzystniejsza - dokumenty o których mowa w pkt IX. C SIWZ każdy z Wykonawców składa osobno. W przypadku, gdy Wykonawca - którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza - polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawia na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów, dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wymienione w pkt. IX.C SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach