Przetargi.pl
DOSTAWA WYPOSAŻENIA ŚCIEŻKI EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ORAZ EKO-STOISKA W RAMACH PROJEKTU „JEST FANTASTYCZNIE ŻYĆ EKOLOGICZNIE, CZYLI ZIELONO NAM!” – EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW GMINY MIEJSKIEJ TUREK

Burmistrz Miasta Turku ogłasza przetarg

 • Adres: 62700 Turek, ul. Kaliska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 289 61 00 , fax. 063 289 61 11
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Turku
  ul. Kaliska 59
  62700 Turek, woj. wielkopolskie
  tel. 063 289 61 00, fax. 063 289 61 11
  REGON: 52658700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.miastoturek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA WYPOSAŻENIA ŚCIEŻKI EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ORAZ EKO-STOISKA W RAMACH PROJEKTU „JEST FANTASTYCZNIE ŻYĆ EKOLOGICZNIE, CZYLI ZIELONO NAM!” – EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW GMINY MIEJSKIEJ TUREK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ B: Pokazowy zestaw do wytwarzania energii, w skład którego wchodzą: 1. Rower spinningowy – 1 szt. 2. Edukacyjny panel żarówkowy - 1 szt. CZĘŚĆ C: Kiosk interaktywny 1. Kiosk interaktywny z wyposażeniem - 2 zestawy, CZĘŚĆ E: Zakup wyposażenia na potrzeby EKO – STOISKA – komplet 1. Namiot pneumatyczny wraz z oprzyrządowaniem - 1 zestaw 2. Agregat prądotwórczy z przedłużaczami - 1 zestaw 3. Sztalugi do prezentacji ekozagadek i plansz - 12 sztuk Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie każdego z pakietów, zawiera Załącznik nr 1. do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej i zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w art. 22 ust. 1b pkt 1)-3) uPzp
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w oryginale, według wzorcowego formularza stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy z wykonawcami, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, złożyli odrębne oferty częściowe. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach